آموزش پریماورا-2
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٥ : توسط : اکبر دریادل

فلوچارت تعریف و سازماندهی فعالیتها درفعالیتهای TASK DRIVEN

 

1-   افزودن فعالیتها

 

 


2-   برقراری ارتباط بین فعالیتها

 

 

 


3-   محاسبه زمان بندی برنامه

 

 


4-   انجام اصلاحات وتجدید نظر در برنامه

 

 

5- مشخص کردن مسیر بحرانی

 

 


6- تخصیص کدهای فعالیتها و مسئولیتها

 

 

7- تخصیص منابع

 

 

8- سازماندهی فعالیتها وفیلتر ها

 

 

 


9- چاپ Layout   ها

 


                                                1)  TASK  DRIVEN    

تقسیم بندی برنامه ریزی در P3    

                                                2)   RESOURCE  DRIVEN    

                                    

 

 

 

در TASK VDRIVEN  :

مدت زمان فعالیتها راخودتان تخمین و ثبت می کنید ودر P3 فعالیتها را دراین حالت بصورت TASK  در نظر  

  می گیرد و برنامه ریزی پروژه براساس تقویم های فعالیتها انجام می پذیرد.

درRESOUCE DRIVEN :

برای فعالیتهای پروژه زمان تعریف نمی کنیم بلکه P3  این زمان را برمبنای زودترین زمان شروع وخاتمه منابع در گیر در انجام فعالیت محاسبه می کند .

1-   فعالیتهای TASK  : منابع بصورت Non Drivening  در نظر گرفته می شود اما در فعالیتهای Resource DRIVENING  منابع به صورت Driven  در نظر گرفته می شود.

معرفی آیتم های Activity Form

      1- دوبار کلیک روی هر سطر (فعالیت )

 

       2-   View             Activity Form      

 

      3- استفاده از  Tool  Bars 

 

معرفی آیتم های  Activity Form   :

1- Activity ID  : برای وارد کردن اطلاعات Activity ID  از ساختار Activity Codes   استفاده می شود.

در پروژه های گروهی دو کاراکتر اول هر   ID نمایانگر پروژه مربوطه بوده و قابل حذف شدن نیست .

تنظیم Activity ID :

Tools             Options                Activity Inserting                                     

 


                                      پنجره Activity  Inserting

 

            1- وارد کردن اتوماتیک شماره ها

 

            2 – شماره فاصله را نشان می دهد که چه رقمی باشد

 

            3- اگر تیک بزنیم درهر بار هابلایت پنجره پائین نشان داده می شود

 

 

 

2 -  Activity  Description  : یک توضیح 48 کاراکتری برای فعالیت می باشد .

3 – Original  Durogron (OD)  : ( مدت زمان فعالیت )

زمان تخمینی انجام فعالیت را وارد می کنیم اگر فعالیت و زمان انجام به منابع وابسته باشد (Resource Driven) دراین فیلد عددی وارد نمی کنیم .

4 -  Remaning Duration   ( مدت زمان باقی مانده ) :

این فیلد نشان دهنده زمان باقی مانده  جهت تکمیل فعالیت می باشد در ابتدای پروژه معمولاً OD یا  RDبرابر است.

وقتی پروژه را ضبط می کنیم مقادیر زمان باقی مانده واقعی جهت تکمیل فعالیت را در این فیلد وارد می کنیم اگر پروژه مطابق برنامه ریزی انجام شده پیشرفت کند p3 بصورت اتوماتیک آنرا برآورد می کند.

5-Percent complete  ( PCT )  

این فیلد درصد تکمیل فعالیت را نشان می دهد فعالیتهای که هنوز شروع نشده اند درصد آنها صفر است هنگامیکه فعالیتها شروع نشده اند پیشرفت هریک ازفعالیتها با وارد کردن تاریخ های واقعی ثبت می گردد.

P3  درصد تکمیل فعالیت رااز رابطه زیر محاسبه می کند.

PCT = ((OD-RD)/OD)*100                                                         

TYPE  :

دراین قسمت نوع فعالیت رامشخص می کنیم P3  نه نوع فعالیت را براساس محاسبه زمان فعالیت و تاٴثیرمنابع و غیره درنظر گرفته است.

دراکثر پروژه ها از نوع TASK  از Independent   و Meeting  استفاده می شود

1- Task   : اغلب فعالیتها از نوع Task  هستند و معمولاً از این نوع فعالیت زمانی استفاده می کنیم که یا هیچ منبعی به فعالیت تخصیص داده نشده باشد یا منبع به صورت  non Driving  باشد.

2- Independent  : زمانی انتخاب می گردد که:

2-1- قصد داشته باشیم ازتقویم منابع جهت زمان بندی استفاده کنیم.

2-2- منبع تخصیص داده شده به فعالیت با  Drivingباشد.

Meeting  :

بعضی فعالیتها هستند که منابع درگیر جهت انجام آن فعالیتها بایستی بصورت هم زمان حاضر باشند.

Milestone  : در پروژه ممکن است از فعالیتهای استفاده کنید که مدت زمان نداشته باشند وفقط گویای اتفاقات مهم در زمان اجرای پروژه باشند که به اینگونه فعالیتها Milestone  یا نقاط کلیدی می گویند.

Flag :

ازFlag  ها معمولاً برای نشان دادن شروع یا پایان مجموعه ای از فعالیتهای پیش نیاز استفاده می شود.

نکته : فعالیتهای milestone  و flag  آنست که فعالیتهای flag  بصورت اتوماتیک update  می شوند اما فعالیتهای milestone  را باید با یک تاریخ شروع و پایان واقعی بصورت دستی update  کرد..

7- CAL   : تقویم

(Early start )ES  : زودترین تاریخ شروع یک فعالیت

  ( Early Finish ) EF  : زودترین تاریخ پایان یک فعالیت

( Late start ) LS   : دیرترین تاریخ شروع یک فعالیت

( Late Finish ) LF  : دیرترین تاریخ پایان یک فعالیت

Ei      Li 

    Ej

P3 خود محاسبه می کند اگر ES یا EF تیک شوند تاریخ شروع و پایان پروژه پیش فرض می شوند .

رویداد شروع

رویداد پایان

Ej     Lj

 

 

 

 

 


Ei  : زودترین تاریخ وقوع رویداد i

 Li,j  : دیرترین تاریخ وقوع رویداد j,i

Ej  : زودترین تاریخ وقوع رویداد j

ESij  : زودترین تاریخ ممکن برای شروع فعالیت ij

LSij  : دیرترین تاریخ ممکن برای شروع فعالیت ij

EFij  : زودترین تاریخ ممکن برای پایان فعالیت I-J

LFij  : دیرترین تاریخ ممکن برای پایان فعالیت I-J

ESij = Ei

EFij = Ei + Dij

LSij = Lj – Dij

LFij = Lj

TF  : شناوری جمعی ویا شناوری کل : (Total Flat  )

مقدار زمانی است که یک فعالیت می تواند به تعویق بیافتد ویا به زمان اجرای آن افزوده شود بدون آنکه در مدت زمان اجرای پروژه تأثیر بگذارد.

 

IF :  شناوری مستقل ( Inthependent Flat )

مقدار زمانی است که یک فعالیت می تواند به تعویق بیافتد یا به زمان اجرای آن اضافه شود بدون آنکه بر شناوری فعالیتهای بعد و قبل خود تأثیر بگذارد .

              Ei   Li                                   Ej   Lj                       

j

i

                                                           Dij = 1   شناور                                             

 

 


             IL + Dij                                         

 


FF + DiJ                                            

 

 

 TF + DiJ                                          

 

 

 

مثال :   Ei = 3       Li = 5              Ej = 7                 Lj = 16       

TF = Li – Ei – DiJ

TF = 16-3-1 = 12

 

FF = Ej – Ei – Dij = Ej – Efij

FF = 7 – 3 – 1 = 3

 

IF = Ej – Li – Dij

IF = 7 – 5 – 1 = 1

تخصیص منابع به فعالیتها :

Insert                      Resource Assignment

                                             پنجره  Insert R.A 

 


         Multiple Activity selected  : درقسمت Resource  یکی از منابع را انتخاب می کنیم یا یک    

           منبع  ایجاد می کنیم

          Cost Account / Category  : شماره هزینه درخانة اول  وارد می شود و طبقه هزینه درخانة دوم وارد

           می شود

          This is a driving resource  : اگر منبع  driving  باشد این گزینه تیک می شود.

نکته : اگر یک فعالیت بیش از یک منبع driving  داشته باشد منبعی که بیشترین زمان را جهت تکمیل فعالیت نیاز دارد زمان فعالیت را تعیین می کند.

Quntity  : در این قسمت کل مقدار منبع مورد نیازجهت تکمیل فعالیت انتخاب شده وارد می شود.

 

Units per day  : دراین قسمت تعداد و یا مقدار منبعی که در هر واحد زمانی ( روز ) به فعالیت تخصیص داده می شود ثبت می گردد. ( نکته : day براساس واح زمان بندی تعریف می شود. )

نکته : اگر منبع driving  باشد حتماً هردو گزینه Quantity  و Unit per day  مقدار داده شود. اما اگر منبع driving  نباشد فقط کافی است قسمت Quantity  مقدار داده شود.

تخصیص منابع با استفاده از Activity form  :

1    Activity form                                Resource     

 

                                                  پنجره Resource

2    View                             Activity Details

 

               Resources                                                

Budgeted quantity  : مقدار کل یا تعداد واحد منبع که برای فعالیت مورد نیاز است.

 

B.Q = unit per day * Duratoin

                                      مقدار منبع برنامه ریزی شده برای انجام فعالیت

Resource lag / Duration  :

منابع تخصیص یافته به فعالیتها درطول زمان فعالیت پخش می شود و از ابتداء تا انتهای فعالیت امتداد می یابد حال آنکه بخواهید تاریخ به کارگیری منبع را روی فعالیت کنترل کنید مثلاً چند روز اول فعالیت به منبع نیاز باشد بنابراین آنرا به صورت تغییر استفاده از منبع تعریف می کنیم.

                                                                                                                            10 روز

                                                                                                                          

                                                                                                            2 روز          8روز به منبع احتیاج      

                                                                               نداریم

 

نکته 1 :

اگر درفعالیتی تغییر یا مدت زمان استفاده ازمنبع درنظر گرفته باشیم باید منابع را به صورت دستی update  کنیم.

نکته 2 :

اگر زمان استفاده ازمنبع تعریف نگردد  P3  از زمان باقی مانده فعالیت برای محاسبه زمان فعالیت استفاده می کند و از رابطه زیر بهره می گیرد .

Resource Duration = Quantity to complete / unit per day

 

Percent complete

 امکان درصد پیشرفت منبع جهت بهنگام کردن پروژه را ثبت می نمائیم در این فیلد منبع ، درصد منبع مصرف شده را وارد می کنیم.

 

  84/8/30               84/9/30                84/10/30                84/11/30                    Actual this period  :   start Date               Data Date1               Date Date2       

 Fhnish Date            

   Actual this period         Actual this period                                            

30                   20                                                           

 

Actual to Date                                                             

 


50                                                                

 

مقدار منبع مصرف شده درپرید جاری را با توجه به درصد پیشرفت منبع تعریف می کنیم.

Actual to date  :

مقدار این فیلد مقدارانباشته تجمعی منبع را تا تاریخ جاری نشان می دهد

Quntity to complete   : ( QTC  )

این فیلد تعداد واحد منبع مورد نیاز تا تکمیل فعالیت از این تاریخ به بعد را نشان می دهد .

                    Actual this period  = 30

Data Date

 

                    QTC = 90

 

در زمان update  کردن پروژه وارد می شود    QTC = unit per day * R.D خود برنامه حساب می کند .

At compliton  :

کل مقدار ومقدار واحد منبع مورد نیاز و مصرف شده تا پایان فعالیت را نشان می دهد

At complition = Actual to date + Quntity to complet

Variance  : اختلاف  بین At Completion  و بوجه اصلی و برابر است با

Variance = Budgeted Quntity( QB ) – At Completion

روابط بین فعالیتها Relation ship  :

بطورکلی چهار نوع رابطه بین فعالیتها برقراراست که  p3  ازآنها پشتیبانی می کند که عبارتند از :

 


                       1  Finish  to Start                          

چهار رابطه         2 Start  to  Start  

                       3  Finish  to  Finish                          4   Start  to  finish 

 

 

  1. A

     شروع فعالیت B بعد از پایان فعالیت A  می باشد یا به عبارتی ابتدای فعالیت مقصد به انتهای فعالیت مبداء وابسته است                                                                               فعالیت  A

                       

 

B

                                                                                   فعالیت B                          فعالیت مبداء

 

 


                                                                                     فعالیت مقصد

A

1                                                                                        

 

FS

 

 

B

 

 


                                                                                                 تأخیر

 

 


A

                         + نشانه تأخیر فعالیت B بعد از پایان فعالیت A

B

                                                                                                                FS

( تأخیر ) Lag

 

                      - نشانه تقدم فعالیت B نسبت به پایان فعالیت A

A

                                                                                                                   FS

B

 

 

 

 

 


A

               1 شروع فعالیت B  همزمان با شروع فعالیت A باشد

 


                                                                                                                                  FS

B

 


A

 2                       + فعالیت B با تأخیر (   ) پس ازشروع فعالیت A شروع شود

SS                                                                                                                                        SS

B

             Lag

            2                                                                                                                lag+

                           -  فعالیت B  با تقدم نسبت به شروع فعالیت A شروع شود                             lag-

                                                                                                                        A

 

                                                                                                            B

A

 


             1 – پایان فعالیت B همزمان با فعالیت A است

B

3                                                                                FF                            

FF

                                                                             Lag=0

 

A

 


               2-                                                     

B

                                                             FF            

 

 

 

 

A

توضیح : رابطه Driving این است که E  start  مقصد وابسته به E  Finish  مبداء می باشد.

 


B

                1-                     SF          یعنی پایان فعالیت B همزمان با شروع فعالیت A باشد یا به عبارتی

                                                                    انتهای فعالیت مقصد به ابتدای فعالیت مبداء وابسته است .

 

 

 

4

SF          2-  (+)                                                فعالیت B به فاصله X روز بعد از پایان فعالیتA باشد

 

 

 

                (- )                                     فعالیت B به فاصله X روزقبل از شروع فعالیتA پایان یابد           

 

فرم های پیش نیاز و پس نیاز : ( پیش نیازها و پس نیازها )

 

View                    Activity Details                      Predecessors

یا

Activity Form                           Pred. 

 

                                                                               

TF  =  Total Flag   = شناوری P3 خودش حساب می کند

گزینه Jump = با انتخاب این گزینه P3  به فعالیت پیش نیاز یا پس نیاز پرش می کند

 


                                                     Activity ID    : از برنامه انتخاب می کنیم

 این سه گزینه را وارد می کنیم

                                                    Rolaion  :  نوع رابطه انتحاب می شود

 

                                                 Lag   :  مقدار تقدم یا تأخیر را خودمان وارد می کنیم

ستون 2 : رابطة بین رابطه پیش نیاز و پس نیاز  Driving  است و رابطة آنها این است که تکمیل فعالیت  پیش نیاز زودترین زمان شروع فعالیت پس نیاز را تعیین می کند.

 

نحوة ایجاد ارتباط در بارچارت :

 

 

کاربا فعالیتها :

1-     انتخاب فعالیتهای مجاور هم :

کلیک روی آخرین فعالیت                         پائین نگه داشتن دگمه shift                     کلیک روی اولین فعالیت

2-     انتخاب فعالیتهای غیر همجوار :

اتنخاب یا کلیک                   پائین نگه داشتن دگمه shift                     کلیک روی اولین فعالیت

روی فعالیت مورد نظر....

 

3-       حذف  Extract, Dissolve , Delete  فعالیت :

Delete : وقتی فعالیتی را Delete می کنیم خود فعالیت و روابط آنها نیز Delete می شود (پس نیاز و پیش نیاز)

Dissolve : باعث حذف آن فعالیت شده امّا روابط فعالیتهای پیش نیاز و پس نیاز از نوع Finish to Start تنظیم می شود.

Extract  : با دستور Extract می توانیم یک فعالیت را از درون شبکه بیرون بکشیم بدین ترتیب P3 همه روابط  From به To فعالیت Extract شده را حذف می نماید سپس فعالیتهای پیش نیاز و پس نیاز را با یک رابطة F.S بهم وصل می کنیم  به عبارتی فعّالیّت Extract شده را نادیده می گیرد.

روش جابجائی (SORT ) دستی :

ماوس روی AC.ID  به فعالیت آمده به شکل              ظاهر می شود با گرفتن کلیک چپ جابجائی مورد نظر را اعمال می کنیم .

سفارشی ساختن Layout  ها :

1-   اضافه کردن و یا حذف کردن چند ستون :

Format                 Columns                   Colomns

                                                      پنجره

شرح فعالیتهای پروژه :

برای دو سطر

 

تغییر فرمت نمایش تاریخ ها :

Format                        Date 

 

 

تغییر سایز ردیفها :

Format                  Row Height  

 

 

تغییر فرمت Time Scale  :

Format                    Time Scale                     Time Scale

                                    پنجره

Density  : اندازه بزرگ و کوچک می شود

Start Date      برای تعریف ابتداء وانتهای  Time Scale  بکار می رود

End Date   

 

درقسمت آبشاری می توان تاریخ ....

فهرست نمایش اعداد :

مثلاً سه کاراکتر سه کاراکتر جدا بکند.

View                       Thous and Seperators

در Start Date  :

                             Start Date

رولینگ Date           Data Date

                            Finish Date

 

 

Calendar  Date  

SD

-1M

 

 

 


                                                                  -4W       :          چهار هفته قبل

                                                                       M          :          برای ماه

                                                                       W         :          برای هفته

                                                                      D           :          برای روز

CALENDAR DATE  : با انتخاب این گزینه موارد نمایش بصورت هفته روز یا ماه می توان تعریف و انتخاب کرد که حداقل نمایش باشد .

ORDINAL DATE : مثلاً به قرارداد نرفته و پیش بینی شده این پروژه مثلاً 30 ماه طول می کشد برای این منظور تاریخ شروع پروژه استارت نشده و فقط با این گزینه تعداد ماهها مشخص می شود .

شکل بندی میله های فعالیتها  :  Bar Format 

Format                      Bars                     Defined Bars     

 

 Structure , lebel                   modify                    

برای نمایش اطلاعات فعالیتها استفاده می گردد بطوریکه بتوان خصوصیات فعالیتها را در قالب  Bar chart  به صورت مصور نشان داد .

1-                                          Bar chart  زودترین ودیرترین زمان شرو ع

2-                                          Resource منابع

3-                                          کدهای فعالیت و یا کدهای پروژه                      فعالیت A

 

1-                pos : برای نمایش تقدم وتأخیر خصوصیات مورد نظر جهت نمایش استفاده می شود .

2-                Bar description  : توضیح متن است .

3-                Visible  : برای نمایش خصوصیات یا آیتمهای اطلاعات تعریف شده در  ستونهای قبلی میتوان کادر visible را تیک زد.

4-                در ستون key  : با علامت زدن کادر آن می توان یکی از  آیتم های اطلاعاتی را به عنوان میله اصلی تعریف نمود درمواقعی که چند میله برای نمایش اطلاعات تعریف می شود p3 از میله اصلی برای خلاصه و تعریف موارد در نمودار استفاده می کند در هر حال یک آیتم به عنوان BM اصلی انتخاب می شود.

5-                Progress  : اگر کادر مربوطه را تعریف کنیم  میزان پیشرفت پروژه  معلوم می شود .

6-                Critical : اگر کادر مربوطه را تأئید کنیم بحرانی بودن فعالیت را نشان می دهد .

7-                Neck  :  با علامت گذاری این کادر میله غیر کاری در زمان غیرکاری بارکتر دیده می شود .

 

  1. ایجاد و اصلاح  Bar :

اصلاح      modify                                        modify Bar def.

زبانه Structure : نحوه نمایش آیتم های اطللاعاتی رامشخص می کنیم  

Outline  : خطوط اطراف Bar را نشان دهد یا نه ؟

Show   : Bar را نمایش دهد یانه ؟

نکته : اگر بخواهیم جلویBar متن نوشته شود از قسمت Activity descript ion  توضیحات نوشته می شود .( در جای Activity description  )

Pattern اگر به فعالیتهای پروژه خود کدهای فعالیت اختصاص داده اید  می توانید با استفاده از رنگها و الگوی مختلف آنها را از یکدیگر متمایز کنید .

 

سازماندهی فعالیتها : Organization 

با استفاده از این دستور فعالیتهای پروژه را میتوان سازماندهی و طبقه بندی نمود.

Format                      Organize…

بردو اساس زیر سازماندهی می شود

  1. Activity Data Item   :
  2. گروه بندی فعالیتها براساس فیلدهای اطلاعاتی فعالیتها :

Group by : یک یا چند پارامتر برای طبقه بندی فعالیتها انتخاب می شود .

Order  : برای مشخص کردن صعودی و یا نزولی بودن اطلاعات پارامتر انتخاب شده معین می گردد .

Font  : در ستون Font  نوع و اندازه فونت عنوان انتخاب شده را تعیین می کنیم .

Back grand  : رنگ زمینه طبقه مربوطه تعیین می گردد .

Text  : رنگ فونت

New page  : اگر بخواهیم زمان گزارش گیری طبقه مربوطه در یک صفحه نمایش و پرنت شود درستون  New page  ، yes  انتخاب می گردد.

ستون Total چنانچه بخواهیم برای فعالیتهای هر طبقه یک سطر در بالا و پائین طبقه برای جمع بندی و خلاصه کردن اطلاعات طبقه داشته باشیم در این ستون گزینه های Top یا bottom را انتخاب می کنیم .

 


Display all values in one band          در صورتیکه این کادر تیک شود  p3 آیتمهای که در قسمت Group by  انتخاب کرده اید با هم ترکیب می کند و فعالیتها را براساس ترکیب طبقه بندی

 می کند.

Re organize outomatically   

 

 

 

Display unassigned and uncategorized activities             برای فعالیتهای که فاقد کد و مقدار هستند اگر این گزینه را انتخاب کنیم پس از انجام سازماندهی مشاهده  خواهید کرد که این دسته در داخل گروه بندی موجود نیستند و نشان می دهد که تخصیص کدها درست انجام نیافته است

قسمت Sort by  : توصیه می گردد Sort  براساس Eearly Sort   باشد .

قسمت   Option  : بعداز انتخاب پنجره option  باز می شود .

قسمت اول Activity Columns  امکان نمایش و یا عدم مقادیر و توضیحات در قسمت Activity Columns  وجود دارد.

درقسمت دوم bar area  امکان نمایش و عدم  نمایش مقادی و توضیحات وجود دارد.

 

 

دسته بندی فعالیتها براساس شکست فعالیتها  یا W.B.S  :

Lavel های تعریف شده در ساختار w.b.s به نمایش در می آید .

در ستون visible  : برای نمایش و یا عدم نمایش level   بکار می رود .

   Display empty…  :

اگر کادر تأئید شود P3  ساختار شکست فعالیتی را که هیچ فعالیتی در آنها قرار نگرفته است را نمایش می دهد و به ما کمک می کند تا سطوحی از ساختار W.B.S را که ناقص تعریف کرده ایم مشاهده کرده وبه تناسب فعالیتها آنها رانیز تعیین کنیم.

نکته : در زمان استفاده از فیلترها این کادر تیک دار نگردد.

Reorganize auto matically :

اگر تأئید کنید P3 فعالیتی که W.B.S به آنها اختصاص نیافته در یک گروه جداگانه و در انتهای صفحه به عنوان                              Un coto crouize  نمایش می دهد.

 

فیلتر :

با اعمال فیلتر می توان فعالیتهای پروژه در صفحه نمایش را کنترل وهدایت نمود و خصوصیات متفاوت از فعالیتهای پروژه گرفت.

در واقع با فیلتر کردن فعالیتهای که داردای خصوصیات خاص می باشند انتخاب می گردند.

نکته : اگر چه استفاده از فیلتر به طور موقت فعالیتهای را از صفحه نمایش حذف می کند ولی P3 در منطق پروژه چنانچه عملیاتی یا تغییراتی صورت گیرد تعدیلات یا اصلاحات در آنها اعمال می شود .

لغو فیلتر :

برای لغو کردن فیلتر ، فیلتر All Activities را اجراء می کنیم .

نحوة ایجاد و اصلاح فیلتر :

Format                         Filter                       Add

                             پنجرة Filter

                                                     Modify

 

 

 

 

در modify  :

Title : یک عنوان در آن تعریف می کنیم .

Level  : چهار سطر می توان برای Filter  در نظر گرفت ( عین سرند ماسه شوئی چهار طبقه که چهار خروجی دارد )

و برای هر مرحله بایستی در جدول پائینی شرطهای لازم را تعیین نمود و برای هر مرحله می توان شزطهای مختلف اعمال کرد

اگر همه شرطها بخواهیم اعمال شود All را انتخاب می کنیم .

و اگر حداقل یکی از شرطها اعمال شود Any را انتخاب می کنیم .

Select it   : معیار فیلتر را تعیین می کنیم  از منوی آبشاری مقابل  

IS : در این ستون نوع عملگر منطقی را برای شرطمان  تعیین می کنیم

در ستون های  value  low , high : حدود بالا و پائین برای معیار اتنخاب شده تعیین می کنیم و اگر نتیجه عملگر نیازمند یک مقدار باشد بایستی یکی از ستونها مقدار داد.

 

نکته  : درهر level  می توان چندین شرط ( حداکثر تا هفت شرط ) قرار داد .

معیارها و شرط اتنخاب                                OK                            Run اجراء شدن فیلتر تعریف شده

Filter  : انواع گزینه را انتخاب می کنیم و نشا ن دهنده انواع روشها ست

اگر گزینه Select را انتخاب کنیم فعالیتهای نتیجه عمل فیلتر در صفحه نمایش با رنگ متمایز نمایش می یابد و دیگر فعالیتها نیز از صفحه نمایش حذف نخواهد شد .

1-   فیلتر کردن بر مبنای محدودة زمانی :

در این نوع فیلتر ها در ستون Select if  خصوصیات مرتبط با تاریخ از قبیل زودترین زمان شروع ، دیرترین زمان شروع و زودترین زمان پایان ، دیرترین زمان پایان و تاریخ شروع واقعی و .... انتخاب می گردد.

مثال : فعالیتهای که زودترین تاریخ شروع یک ماه بعد از تاریخ شرو ع پروژه شروع می شود و تا سه ماه بعد از آن باشد.

2-   فیلتر کردن به کمک علائمکمکی ؟ ، * : ( will cands )

برای این منظور از علائم ؟، * استفاده می شود که علامت ؟ معرف یک کاراکتر وعلامت * معرف چندین کاراکتر        می باشد و هنگام استفاده ار این علامتها فقط می توان از این دو عملگر استفاده کرد . NQ  ,  EQ 

مثلاً CN ?? 

                                                                                                                    معیار

Activity ID                                 EQ   CN ? ?                                         

نتیجه ای عملگر : اینست که اولاً Activity ID آنها چهار کاراکتر بوده که در کاراکتر اول شامل CN می باشد .

 

3 - فیلتر کردن فعالیتها بر اساس تشابه کلمات : 

دراین گونه فیلترها از CN و SN ( شامل یا غیر شامل ) استفاده می گردد. برای یافتن فعالیتهای که دارای کلمات مشخص در معیارهای منتخب از قبیل کد فعالیت , شرح فعالیت ، کد پروژه و کد هزینه و . . .

4 – فیلتر برای انتخاب فعالیتهای بحرانی :

برای انتخاب فعالیتهای بحرانی در ستون select if  از معیارهای Total float و Longest path استفاده

 می گردد.

اگر از معیار Total float استفاده شود معیار LT و مقدار کمتر از یک است .

 

                            Longest  path   EQ    Yes

                            Total  float       LT   1<

نکته :  بصورت پیش فرض P3 فعالیتهای که Total float  آنها کمتر از یک باشد به عنوان  فعالیتهای بحرانی درنظر می گیرد اما ممکن است ما تعریف دیگری به عنوان انتخاب فعالیت بحرانی داشته باشیم برای این منظور از مسیر زیر انتخاب می شود.

Tools                    Option                    Critical Activites

قیدهای زمانی :

برای اعمال محدودیتهای زمانیاز لحاظ تاریخ شروع و پایان برای فعالیتها بکار می رود , اعمال محدودﻳت ها باعث کاهش انعطاف پذﻳری برنامه رﻳزی پروژه می شود. بنابراﻳن توﺻﻴﻪ می شود حتی الامکان در مواقع ضروری استفاده گردد.

 

 

فرم های ﻗﻴﺪهای فعاﻟﻴﺖ :Constraints   form 

از اﻳن فرم جهت اعمال محدودﻳﺖ روی تاریخ های شروع یا پایان و یا روی شناوریها  استفاده می گرددp3 با نمایش یک علامت* بعد از تاریخ مربوطه در ستون های فعالیت قید , تاریخ اعمال شده را نشان می دهد.

 


View                    Activity Detail                        Constraints

 

Constraints                           پنجره

                                   Early Con strain  : برای اعمال محدودیت زودترین شروع و یا پایان فعالیت انتخاب شده         

                                    می باشد                                      1 Start     

معرفی گزینه های         Constraints Early             

پنجره                                                                              2  Finish

Constraints

                           Start : یعنی فعالیت انتخاب شده زودتر از تاریخ تعیین شده شروع نخواهد شد          

                                        Finish : یعنی فعالیت انتخاب شده قبل از تاریخ درج شده در زیر پایان نخواهد یافت .

 


Early Constrain

Start  On  c : وقتی می خواهیم فعالیتی در تاریخ مشخص شروع شود گزینه start on  انتخاب می گردد وبه دنبال آن یک تاریخ برای شروع آن مشخص می کنیم .

Expected Finish 

وقتی می خواهیم یک فعالیت در تاریخ مشخص پایان یابد این گزینه را علامت می زنیم و یک تاریخ پایان وارد می کنیم و این تاریخ نمی تواند قبل از تاریخ شروع باشد .

Float Constraint  

با انتخاب این گزینه می توانیم یکی از شناوری های آزاد یا شناوری کل را اعمال نمائیم .

 

                          Zero total float  :

                               یعنی شناوری کل فعالیت انتخاب شده را معادل صفر قراردهد یا با این انتخاب می توان یک

Float                      فعالیت را به فعالیت بحرانی تبدیل کرد.   

Constraint

            Zero free float :

                              این قید به فعالیت اجازه می دهد تا جائیکه می تواند در دیرترین زمان ممکن انجام شود بدون

                            آنکه پس نیاز هایش را به تأخیر بیاندازد.

 

Late Consraint        

برای اعمال محدودیت دیرترین شروع و یا پایان فعالیت انتخاب شده می باشد.

Mandatory  

قید شروع و پایان اجباری است.که باید در این تاریخ شروع  یا پایان یابد.

Leveling  : بهتر است در حالت  Normalباشد.

معرفی آیتم های Cost Form  :

View              Activity Detail                 Cost

 

                                                        پنجره Cost

Budgeted Cost  :  هزینه تخمین زده شده یا برنامه ریزی شده برای یک طرح را نشان می دهد.

Budgeted Cost = Unitpric * Duntity * ( Budgeted Duntity )

Actual this period  :

هزینه واقعی یک منبع را در پرید فعلی نشان می دهد زمانیکه می خواهیم پیشرفت هزینه منبع پروژه را ثبت کنیم هزینه های فواصل زمانی بهنگام کردن در این قسمت ثبت می گرددو بعد از هر بار ذخیره سازی این مقدار به مقدار Actual to Date  اضافه می گردد.

Actual to Date  :

هزینه یک منبع را تا این تاریخ  (update ) نشان می دهد. هنگامیکه فعالیتی را بهنگام می کنیم می توانیم یک مقدار برای این فیلد وارد کنیم اگر یک مقدار وارد نکنیم P3 براساس قوانین Auto Cost  این مقدار محاسبه می کند .

Percent expended : در صدی از هزینه بوجه بندی شده منبع که تا این تاریخ مصرف شده است را نشان می دهد و از رابطة زیر P3 محاسبه می کند.

Percent expended = Actual to date   5 100

                             Budgeted Cos

 

t

Percent Complete :

در صدی از هزینه منبع که تا این تاریخ برای انجام فعالیت مورد نیاز است را مشخص می کند . که اگر مقداری وارد نشود P3 براساس قوانین  Auto Cost  تعیین می نماید.

Earned Value  :

این فیلد معادل عددی فیلد Percent Complete  را نشان می دهد.

 Cost to Complete :

این فیلد هزینه مورد نیاز جهت تکمیل فعالیت از این تاریخ به بعد را نشان می دهد و از رابطه زیر محاسبه می شود.

Cost to Complete = Unitpric 5 Duntity to Complete

At Complete  :

کل هزینه مورد نیاز شامل هزینه واقعی مصرف شده تا این تاریخ و مورد نیازاز تاریخ جاری تا تکمیل فعالیت را نشان می دهد و از رابطه زیر محاسبه می گردد.

Cost At Complete = Unitpric 5 Duntity At Complete

Variance :

اختلاف بین At Completion  با Budgeted Cost  را نشان می دهد.

 

Variance = At Completion – Budgeted Cost

 

 

تهیه برنامه هدف و کنترل پیشرفت پروژه :

هنگامیکه یک پروژه در جریان اجراست لازمست پروژه را در فواصل زمانی مشخص با ثبت حقایق عملکردی پروژه  را به هنگام نمائیم  تا بتوانیم وضعیت جاری پروژه را با برنامه ریزی انجام  یافته مقایسه کنیم دربه هنگام نمودن پروژه زمانهای شروع واقعی , زمان باقی مانده برای انجام فعالیت , منابع مصرف شده , منابع مورد نیاز تا تکمیل و . . . را ثبت می نمائیم و بعد از ثبت عملکردها (حقایق ) پروژه مجدداً در data date  جاری بهنگام می نماویم یا به عبارتی پروژه را از تاریخ  data date  به بعد برنامه ریزی مجدد می کنیم .

ایجاد یک برنامه یا پروژة هدف : target project

برای اینکه در هنگام اجرای پروژه اطلاعات واقعی را با اطلاعات پیش بینی شده مقایسه کنیم لازم است قبل از شروع عملیات update  کردن یک برنامه زمانبندی هدف تعریف کنیم .

بهترین و ساده ترین هدف تهیه یک نسخه کپی از برنامه زمانبندی اصلی و اولیه پروژه هدف از مسیر زیر اقدام می کنیم .

Tools                  Project Utilities                     Targets

 

                                       پنجره   Targets

 

 

ستون  Target  :

یک نام حداکثر چهار کاراکتری برای پروژه هدف ثبت میکنیم  و یا از طریق آیکون آبشاری یکی از پروژه های موجود را به عنوان پروژه تعیین می کنیم.

نکته 1 : در P3 هرتعداد Target که بخواهید می توانید تعریف کنید امّا فقط دو تای آنها را می توانید با پروژه جاری مقایسه کنید.

نکته 2 : Target  فقط برای پروژه اصلی تعریف می گردد برای زیر پروژه ها قابل تعریف نیست.

پیشنهاد :

Target1 را همواره برنامه اصلی اولیه در نظر بگیرید. Target2 برنامه update  شده تا دورة قبلی در نظر بگیرید.

همیشه یک Back up از برنامه اصلی و up date شده داشته باشید.

 

آیتم های Update Project  :

     1-             Progect Data :

                                                                                                                             پنجره

       پنجره          Target                  update                     Update Project

¨ update resource dictionary With Prices , Availability and Calendars

با این گزینه دیکشنری منابع پروژه جاری به پروژه هدف منتقل می شود.

¨ Delete From Target Any Activities No Longer In The Current Schedule

فعالیتهای از پروژه هدف که در پروژه کنونی موجود نیست پاک می شود .

Replace

¨ Custom data items

اگر در پروژه جاری دیکشنری آیتم های سفارشی تعریف شده باشد با تأئید آن کدها به پروژه هدف منتقل می شود.

اگر سه گزینه دیگر Replace نیز تیک زده شود ساختار کدهای فعالیت ، کدهای پروژه ، W.B.S و تقویم های پروژه جاری به پروژه هدف منتقل می شود.

  • oActivity data

برای فیلتر کردن فعالیتهای که از پروژه کنونی بایستیبه پروژه هدف منتقل شود از این قسمت استفاده می شود .

All Activities  : برای بهنگام سازی تمامی فعالیتهای که در پروژه کنونی نیز وجود دارد این گزینه انتخاب می گردد.

Current Layout  : به لایه جاری منتقل می شود .

Under Way : در قسمت Activity data  به غیر Current Layout بقیه تیک دار شود

  • o For Activities not in the target add activity and all data items

 فعالیتهای که در پروژه جاری هستند امّا در پروژة هدف وجود ندارد را به پروژه هدف اضافه کند (معمولاً تیک دار نمی کنیم )

Replace

 

Activity Code Value o :

اگر این گزینه تیک دار شود مقادیر کدهای جاری از پروژه جاری به پروژه هدف منتقل می شود

 توصیه : بهتر است هر پنج تا اولی تیک دار شود.

Actuals o : مقادیر Actuals this priods  و . . .  وسایر داده های مربوط به منابع و هزینه را از پروژه جاری به Target منتقل می کند.

Store :

بهتر است تیک دار نکنیم .

فرآیند بهنگام سازی وسطح پیشرفت پروژه :

الف – جمع آوری اطلاعات :

1 – تعریف وطراحی فرمت گزارش گیری جهت جمع آوری اطلاعات واقعی.

2 – مشاهده مستقیم میزان کار انجام شده .

3 – برگزاری جلسات مشترک با عوامل اجرای و استخراج اطلاعات واقعی .

ب – تعیین فعالیتهای که نیاز به Update  کردن دارد.

در خلال پروژه فعالیتهای را بهنگام کنید که حائز شرایط زیر باشند

1 – در طول دورةبهنگام سازی شروع و پایان یافته اند .

2 – در طول بهنگام سازی قبلی شروع شده اند و امّا هنوز پایان نیافته اند

3 – فعالیتهای که در دورة بهنگام سازی فعل شروع و پایان یافته و یا پایان نیافته اند .

4 – اگر یک فعالیت پایان یابد بایستی برای آن تاریخ پایاین واقعی وارد کنیم .

روشهای بهنگام سازی :

P3 روشهای زیر را برای بهنگام سازی پیشنهاد می کند .

                           1-             Update   کردن اتوماتیک

                           2-             Update  کردن به روش دستی

                           3-             Update  کردن با استفاده از تر کیب دو روش

مشخص نمودن فعالیتهای که بایستی بهنگام شود :

برای این منظور از ابزاری به نام Progress SpotLight استفاده می کنیم که وظیفه این ابزار  های لایت نمودن فعالیتهای است که در یک دورة زمانی مشخص بایستی  Update شود.

 


View                  Progress Spotlight

                                                              پنجره Progress Spotlight

بازه  Spotlight  برمبنای واحد کوچکترین زمان در Time Scale عمل می کند و برای تغییر دامنه Spotlight  یا واحد زمانی موجود در Time Scale  راتغییر می دهیم و یا با استفاده از دگمه ماوس Data Date  بصورت دستی تنظیم می نمائیم.

بهنگام سازی پروژه به روش اتوماتیک :

 اگر فعالیتها مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت کند فعالیتهای پروژه را تاتاریخ مورد نظر به صورت اتوماتیک با استفاده از مسیر زیر Update می کنیم

Tools                     Update Progress 

 


All Activities : برای بهنگام سازی تمامی فعالیتها.

Selected Activities : بهنگام سازی فعالیتهای انتخاب شده .

نکته1 : زمانیکه یک پروژه را به صورت اتوماتیک Update  می کنیم تمامی فعالیتهای سمت چپ data date  بایستی طبق برنامه پیشرفت داشته باشند برای این تنظیم .

º(scheduling)          Options           Advenced         Project Group Scheduling

                                                                              

  • Replace  Project  Data  Dates  When  Scheduling

نکته 2 : اگر برخی از فعالیتها در مراحل Update  قبلی بصورت دستی برای آنها پیشرفت فیزیکی ثبت شده باشد

 ممکن است نسبت به برنامه تأخیر ویا تقدم داشته باشند بنابراین الزاماً اینگونه فعالیتها نیز در چنین مواقعی ممکن است پیشرفتشان تا خط Data Date  نباشد.

    نکته 3 : بعد از هر مرحله Update  باید پروژه را مجدداً Schedule کرد.

    نکته 4 : اگر قبل از Update  کردن اتوماتیک برخی از فعالیتها را بصورت دستی Update  کنیم و پس از آن عملیات اتوماتیک بروز رسانی را اجراء کنیم P3 از روی فعالیتهای که بصورت دستی Update  شده اند می گذرد.

بروز رسانی اتوماتیک اطلاعات منابع و هزینه ها برای فعالیتها :

از ابزار سودمند P3 بروز رسانی سودمند منابع و هزینه ها مطابق قوانین Auto Cost می باشند بدین تر تیب که وقتی فعالیتهای از نوع Task  درصد پیشرفت و یا مدت زمان باقی مانده فعالیتها را وارد می کنیم مقادیر هزینه و منبع بطور خودکار تغییر می کند و تغییرات منابع و هزینه براساس در صد پیشرفت می باشد .

 

ثبت پیشرفت فیزیکی در فعالیتها از نوع Task :

برای Update  کردن فعالیتهای Task Driving  که در آنها منابع نقش تعیین کننده ای در تعیین مدت زمان فعالیتها ندارند بصورت زیر اقدام می گردد.

 

 

 

برای Update کردن :

 

                                                                     تاریخ شروع واقعی Actual Start

                  Œ اگر فعالیتها در حال انجام باشند                                                                  در

                                                                    ‚ مدت زمان باقی مانده Remain Duration

                                                                                                                                   Activity

Task                                                                                                                               

Driven                                                                                                                           Form                               

                                                                    تاریخ شروع واقعی Actual Start

                   اگر فعالیتها تمام شده باشد

                                                                   ‚ تاریخ خاتمة واقعی فعّالیّت Actual Finish

 

پس از ثبت اطلاعات واقعی تا Data Date  مورد نظر پروژه را مجدد زمانبندی می کنیم .

 


Tools                  Schedule                  Data Date                  Schedule

 

 

 

ثبت پیشرفت برای Update  کردن فعالیتهای Resource Driven  :

برای پروژه های که محدودیت منابع برای مدت زمان فعالیتها را تعیین می کند از فعالیتهای  Independent  و Meeting استفاده می شود.

برای ثبت پیشرفت چنین فعالیتها بایستی :

1-   تاریخ های شروع و پایان واقعی

2-   مقادیر Schedule to Date  و Schedule This period   و Quntity to Complete  بایستی ثبت شود.

  از طریق Activity Form ثبت تاریخهای واقعی و    Activity Form                    Res              

مقادیر واقع مربوط به منابع صورت می گیرد

 

ثبت عملکرد هر دوره زمانی :

برای این منظور ابتداء اطلاعات واقعی فعالیتها ثبت می گردد سپس تاریخ وضعیت به Data Date  جدید منتقل و در آن پروژه را Schedule  یا زمان بندی می کنیم بعد از این عملیات عملکرد دوره اخیر را ذخیره می کنیم برای این منظور :

Tools               Store Period Performance

                                      Store now

 

در نتیجة این فرآیند مقادیر Schedule this period            به مقدارSchedule to date  اضافه می گردد و مقدار Schedule this period   برای دورة بعدی صفر می گردد.

نمایش پیشرفت فعالیت به کمک خط پیشرفت :  Progress Line

برای مرور و پی گیری پیشرفتهای پروژه می توان از امکانات Progress Line  استفاده نمود برای استفاده از امکانات خط پیشرفت اقدامهای زیر را انجام می دهیم .

1 – تعیین و یا تعریف فرمت خط پیشرفت  :

 Format                  Sight Line                Progress Line

                 در این قسمت هم شکل و فرمت خط پیشرفت و هم نحوه نمایش آن تعیین می گردد.

1-

¤ Based on the difference between current and target finish dates

رسم خط پیشرفت بر مبنای اختلاف از برنامه مبناء :

اگر این گزینه را انتخاب کنیم آنگاه خط پیشرفت را در دو طرف خط data date  ملاحظه خواهید نمود بطوریکه به عنوان مثال : فعالیتی دو روز از برنامه عقب باشد خط پیشرفت به اندازة دو روز در سمت چپ data date  رسم می شود و اگر دو روز از برنامه جلو باشد آنگاه خط پیشرفت دو روز در سمت راست خط data date  ترسیم می گرددو چنانچه فعالیتها مطابق برنامه پیشرفت کند این خط بر خط data date   منطبق می گردد.

 

2-

¤  By Connecting Progress Points

یا رسم خط پیشرفت برمبنای پیشرفت واقعی :

اگر این گزینه را انتخاب کنیم آنگاه خط پیشرفت را بر مبنای مقایسه شروع واقعی فعالیت و شروع آنها طبق برنامه مبناء مقایسه خواهد شد زمانیکه از این گزینه استفاده می کنیم لازم است در پنجره حاصل از مسیر

Format                     Bars . . .

Current Progress و percent Complete را انتخاب شده باشد و در این حالت پیشرفت بر مبنای

 Current Project   بوده و مبنای مقایسه خط پیشرفت percent Complete  می باشد . بعد از فوق الذکر به عنوان مثال چنانچه فعالیتی 25% پیشرفت واقعی داشته باشد در حالیکه آن فعالیت طبق برنامه مبناء قاعدتاً 50% پیشرفت باید داشته باشد آنگاه میزان 25% تأخیر آن فعالیت در سمت چپ data date  ترسیم می گردد و بر عکس اگر 75% پیشرفت واقعی داشته باشد آنگاه 25% جلو افتادگی فعالیت در سمت راست data date نمایش می یابد.

نکته : قبل از فعال نمودن Progress Line  بایستی برنامه مبناء یا ،شقلثف را تکمیل داده باشید برای فعال کردن Progress Line   از منوی View فعال می کنیم .

انواع گزارش های جدولی :

   1-             Schedule Report :

Tools                 Tabular Reports

این نوع گزارش شامل اطلاعات زمان بندی پروژه مانند ID فعالیت ، شرح فعالیت ، زمان اصلی ، زمان باقی مانده و درصد تکمیل و غیره و کدهای فعالیت می باشد.

در این نوع گزارش می توان برنامه زمان بندی اصلی را با برنامه هدف ( Target1 و Target2 ) مقایسه کرد.

1-1-زبانه Content  ( محتویات گزارش ) :

از این زبانه برای انتخاب محتویات اطلاعاتی گزارش استفاده می کنیم .

1-1-1-In chude the full …

در این قسمت کدهای مورد نظر جهت نمایش اطلاعات استفاده می کنیم.

نکته : در گزارشهای جدولی ( BR ) همواره در ردیف اوّل این قسمت Activity Code Line  قراردارد.

2-1-1 – Skipline  : از این قسمت برای تعیین فواصل خطوط گزارش در رکوردها استفاده می شود .

نکته : در ستون Content Code  حداکثر هشت سری از آیتم های اطلاعاتی را می توان انتخاب نمود.

Show these . . .

در این قسمت حداکثرر پنج کد فعالیت برای دسته بندی Activity Code Line تعیین می گردد ودر صورت انتخاب کد فعالیت در این قسمت کدهای تعیین شده در ستون کد گزارش نمایش می یابد .

نکته : SR-01 : با اضافه کردن به جدول سمت راست یک ستون اضافه می شود و در جدول چپ یک سطر اضافه     می شود

زبانه Format : در این زبانه نحوه نمایش اطللاعات در گزارشها تعیین می گردد.

1.1.         Display : از این قسمت برای نمایش اطلاعات در زبانه Content براساس کدهای فعالیت برای طبقه بندی ( طبقه طبقه ) استفاده می گردد.

 Skip page on : برای نمایش اطلاعات براساس کدهای فعالیت در صفحات مجزا استفاده می گردد.

Summarizeon : برای خلاصه سازی نمایش اطلاعات براساس کدهای فعالیت انتخاب می گردد.

زبانه Selection  : مثل فیلتر می باشد.

مقایسه وضعیت جاری با برنامه هدف (Target ) :

برای مقایسه وضعیت جاری با برنامه هدف از Format ، گزینه Target انتخاب می شود .

نحوه نمایش مقایسه ای اطلاعات هدف با پروژه جاری را نشان می دهد .

در Display :

اگر Early date  انتخاب شود تفاوت زودترین شروعها و پایان برنامه هدف و جاری را مقایسه می کند .

در Late date :

دیرترین شروع و پایان با هم مقایسه می شود

Full range :

تفاوت زودترین و دیرترین تاریخها با هم مقایسه می شود .

گزارشهای جدولی منابع و هزینه : ( Resource , Cost   )

شامل : گزارشهای کنترل ، گزارشهای بهره وری و Cost and Price  و گزارشهای جدولی و گزارش Loading

Tool                 Tabular Reports                 Resource

                                              پنجره Control  گزارش کنترل منابع

این نوع گزارش مقادیر منابع تخصیص داده برهرفعالیت و هزینه مصرف شده برای هر یک را نشان می دهد .

 


 Add 

                                  پنجرهResource Control Reports

 Modify

 زبانه Resource  selection

 از این زبانه برای انتخاب منابع و یا شماره حسابهای هزینه استفاده می گردد و رعایت موارد زیر در این زبانه ضروری است.

1-   اگر پروژه براساس فعالیتها و منابع برنامه ریزی شده باشد فقط دراین جدول منابع مورد نظر را انتخاب می کنیم .

2-   در صورتیکه پروژه براساس شماره حسابهای هزینه گروه بندی شده باشد از Cost Account در این جدول استفاده می کنیم .

3-   اگر د ر این جدول چیزی انتخاب نگردد گزارش همه آیتم های منابع و شماره حسابهای هزینه برای تمامی فعالیتها در گزارش نمایش خواهد یافت .

4-   در صورتیکه در این قسمت از شماره حسابهای هزینه استفاده کنیم می توانیم از علائم کمکی s و ­ استفاده نمائیم.

زبانه Format  : از این زبانه برای سازماندهی و گروه بندی اطلاعات گزارش استفاده می کنیم .

Organize this report by  : براساس این سه گزینه گروه بندی صورت می گیرد.

 نکته : اگر در زبانه Resource Selection منبعی را انتخاب کرده باشید بایستی در این قسمت سازماندهی نیز براساس Resource  باشد.

Skip : فاصله بین سطرها را تنظیم می کند .

گزارشهای جدولی منابع و هزینه ها :

Tools                Tabular Reports                 Resource                Tabular

از این نوع گزارش برای کنترل و پی گیری وضعیت مصرف منابع و یا هزینه در خلال یک دوره زمانی مشخص استفاده می گردد که معمولاً برای ارزیابی گذشته و پیش بینی منابع و هزینه برای دوره های آینده استفاده می گردد.

زبانه Selection   Resource:

 از این زبانه برای انتخاب منابع و یا شماره حسابهای هزینه استفاده می گردد و رعایت موارد زیر در این زبانه ضروری است.

زبانه Selection : همان مفهوم است

زبانه Time Scale : بازه زبانه مورد نظر و فرمت نمایش اطلاعات در گزارش بکار می رود .

قسمت Option : دراین قسمت  تاریخ شروع و پایان بازه زمانی مورد نظر جهت پیش بینی منابع و هزینه ها را در Start date و End date وارد می کنیم .

قسمت Time Scale Units :

برای قسمت بندی بازه زمانی براساس روز ، هفته ، ماه و سال از این قسمت استفاده می کنیم .

قسمت Resource use . . .  :   

سه روش سازماندهی و برنامه ریزی وجود دارد .

Schedule1                      Schedule2                        Schedule3

q Target Early              

q

Current Late               

                     q 

Current Early                           

  


tttt

 

 

معمولاً این ها انتخاب می شود.

 

گزارشهای ماتریس :

Tools               Tabular Reports                   MatrixÔ       Activity

      

                                                          Resource

زمانی از گزارشها ی ماتریس استفاده می کنیم که به اطلاعات دو بعدی احتیاج داشته باشیم

 

 

                                                                                                             Resource

                                                                                       ….              ….             .…          Ali 

 

                                                                                                                                                           CNST

 

                                                                                                                                                             ENGN

                                                                                                                                                  PRDR

 

 

Content (داخل ماتریس ) :  Report  on data items 

در این قسمت حداکثر چهار آیتم اطلاعاتی مربوط به فعالیتها را در این قسمت تعیین می کنیم و هدف آنست که در گزارش خروجی اطلاعات این آیتم ها نمایش یابد .

Organization :

بطر کلی سازمان سطرها و ستون ها ی ماتریس را تعیین می کند

در قسمت Group Rows by  : در این قسمت از کدهای فعالیت برای اطلاعات ردیفها استفاده می گردد.

Sub group . . . :

برای گروه بندی در یک سطح پائین تر استفاده می گردد. ( پبشنهاد می گردد استفاده نگردد )

Group Columns . . .  :

از این قسمت از یک کد فعالیت یا کد پروژه برای گروه بندی ستونهای ماتریس گزارش بهره می گیریم .

Line1,2 Title  :

Title مورد نظر را می توانیم برای ستونهای مختلف تایپ کنیم و اگر در این دو ردیف مطلبی وارد نکنید P3 خودش کدهای مقادیر مندرج در داخل ستون ها را در بالای هر ستون به عنوان ، عنوان ثبت خواهد کرد .

Code Value :

دراین قسمت مقادیر مربوط به کد انتخاب شده در ردیف سوم Organization  انتخاب می گردد.

Format                    Font

Display . . .  : برای اضافه کردن یک ردیف به ستونهای Tools

Divide qu. /Cost  : تعداد ستون و اعشاری اعداد انتخاب می شود .

Repeat Code value . . .  : اگر تیک شود در تمامی صفحات سر صفحه تکرار می شود.