اصول چهارده گانه دمینگ

دمینگ 14 اصل را برای انجام درست کارها در بار اول و برآوردن نیازهای و انتظارات مشتریان ارائه داده است و بر آن تاکید دارد که عبارتنداز:

1- برای ارتقا کیفیت خدمت یا محصول،ثبات داشته باشد و این هدف را به تمام کارکنان اطلاع دهید.

2- فلسف جدید نقص صفر را به تمام سطوح سازمان بیاموزید و آن را بپذیرد.

3- متوجه باشید که بازرسی فقط مشکلات را می سنجد ولی آنرا اصلاح نمی کند کیفیت نتیجه ارتقاء فرایندهاست.

4- برای تدارک مواد اولیه ، به کیفیت اولویت دهید نه به کمیت.

5- فرایندها،محصولات یا خدمات را بطور مستمر بهبود و ارتقاء دهید.

6- از وسایل کمک آموزشی جدید جهت آموزش ضمن خدمت کارکنان استفاده کنید.

7- نظارت در سازمان را ارتقاء دهید.

8- ترس از بیان عقاید و گزارش مشکلات را از میان بردارید.

9-موانع همکاری بین واحدهای مختلف را از بین ببرید و درجهت کار تیمی به منظور رسیدن به اهداف  سازمان هدایت نمایید.اغلب واحدها،باهم دیگر رقابت می نمایند و یا اهدافی دارند که تضاد ایجاد می کند.

10-شعارها،پوسترها  و نصایح را برای نیروی کار  دور بریزید.

11-سهمیه های عددی را از میان بردارید. روشهای آماری در بخش تولید را کاهش دهید و بر کیفیت متمرکز شوید نه بر کمیت.

12- موانعی که غرور کارکنان را نسبت به کارمند بودنشان خدشه دار می نماید از میان بردارید.مردم مشتاق انجام کار خوب هستند،موانعی از قبیل تجهیزات ناقص،مواد معیوب و...را باید از میان برداشت.

13-امکان برخورداری از برنامه آموزش مداوم و خود ارتقایی را جهت همه افراد فراهم نماید.

14- همه کارکنان سازمان را جهت دستیابی به دگرگونی و تحول ایجاد شده دخالت دهید.و تعهد به ارتقای کیفیت داشته باشد.

/ 0 نظر / 150 بازدید