تکنیک ارائه یک گزارش اثر بخش

شاید ملموس ترین و قابل درک ترین تعریفی که از ارایه ی گزارش وجود دارد این باشد که: ارایه ی گزارش تلاشی است برای متقاعد کردن . مثل وقتی که می خواهید بنیان گذاران شرکت را متقاعد کنید که دو واحد شرکت را تعطیل کند و یا می خواهید رییس واحد تجاری را متقاعد کنید که 40 هزینه ها را کاهش دهد. تاکنون ساعت های زیادی روی ان مطالعه تحقیق مصاحبه تحلیل و کار کرده اید تا ان را به صورت پیشنهادی دراوردید. اکنون زمان ان است تا به روش هایی بپردازید که گزارش تان را منحصر به فرد و اثرگذار می کند. نگارنده ی کتاب به بیان مطالبی در زمینه ی تشریح وضعیت زمان ارایه رسانه ی ارایه مشخص کردن پیام نوشتن مقدمه اعتماد به نفس اعتقاد و اشتیاق اهمیت مزاح و سکوت و... پرداخته است.
    پس  از شما خوا سته اند گزا رش ارئه د هید 
v
     از شما
v خواسته اند گزارش ارائه کنید .بر جمله از شما خوا سته اند تا کید می کنم. زیرا ما معمو لا برا ی این کار داوطلبا نه پا پیش نمی گذا ریم.-به من نگو یید گزارش بده- صدا یی درسر شما طنین می اندازد که. شماگزارشی ارائه دهید تا شورای شهر را مجاب کنید که در محو طه پشت سا ختمان اداریشان. انبار برای مواد زائد سمی بسا زید.
     آیا واقعا برای انجام چنین تکا لیفی داوطلب می شوید؟ بگذریم.   
v
   
v صدایی مرتبان در سر شما می پیچد که- مگه دیوانه شدی؟ این صدا به شما نهیب می زند-چرا با ید خیس عرق بشم؟ زا نوها م بلرزد. دلشوره داشته باشم. برای حرف های  فی البد اهه به زحمت بیفتم. از اشتباه بترسم .یا حتی بد تر. هول ان را داشته باشم که نتونم   به سوا لات پاسخ بدم
    پس از شما خوا سته اند گزارش ارئه
v کنید.
وباز هم همین صدا نجوا می کند که وقت نداریم. آیا برای کار هایی که روی میزت تلمبار شده . فکری کرده ای ؟ هیچ می دونی چقدر طول می کشد تا طرح گزا رشت را تهیه کنی؟ طرح دا ستا نت را سر و سامان بدی . مطا لب دیداری وجزوات را آماده کنی. باز تمرین وباز تمرین - هیچ می دونی اینها چقدر هز ینه بر می داره؟
چرا می جنگی؟شما از همه کا رهایی که با ید انجا م دهید خبر دارید. در این کتاب ایدهها یی مطرح شده که بینش عمیق و رهنمودهای عملی مو ثری را برای ارائه اثر بخش به شما می دهید.
چرا که با خواندن دستور العمل نمی توان دوچر خه سواری آموخت. تنها راه یاد گیری .سوار دوچر خه شدن و افتادن. سوار شدن وباز هم افتا دن. و بالا خره سوار شدن و راندن است. در این جا هم به همین طریق با ید در ارائه گزارش به موفقیت دست یافت. این کتاب فقط راه را نشان میدهد. پا زدن با - شما- است.    
    محتوای گزارش
v
فکر کرده اید.شواهد ومستندات را جمع اوری کرده اید. نتا یج به دست امده منطقی هستند. پیشنهادات واقعی بودهاند. وتنها فا صله میان شما وکسب مو فقیت. چگو نگی-ارائه- است. یعنی همان ابزاری که حقایق واندیشه ها را به شنوند گا ن منتقل میکند. هیچ چیز جای اعتماد شما را نسبت به شنا ختی که از مو ضو عات دارید نمی گیرد.
اگر تنها 2 دقیقه وقت دارید. مستقیماً به سراغ بیا نیه حقوق شنوند گان که در ذ یل می آید بروید شا ید لازم با شد هر وقت نا چار به ارائه گزارش شدید  نگاهی به آن بیندازید .      
    بیا نیه حقوق شنو ند گان
v
    دراینجا من یک شنونده
Ø هستم.
    آیا به عنوان یک شنونده حقی دارم.
Ø
    -در باره اهداف
v
1-حق دا نستن انچه شما می خواهید من در نتیجه ارائه گزا رش انجام دهم یا به آن بیندیشم.
2-حق داشتن دلیلی برای درگیر شدن من با مو ضوع.
3-حق ارزش قائل شدن برای وقتی که برای تو جه به گزا رش صرف می کنم.
    در باره احترام
v
1-حق داشتن سهم در محتوای نظری و مشا رکت در حا صل کار.
2-حق بر خور داری از فرصت اندیشیدن به جای در فشار قرار گرفتن برای اخذ یک تصمیم فوری و عجو لانه.
3-حق سخن گفتن با من. با در نظر گرفتن احترام به تجربه. شعور. و دانش من.
4-حق صدا قت در مواردی که شما پا سخی برا ی سوا لات من ندارید.
5-حق رای- که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد- برای گام پیش یا پس نهادن در مواردی که ارائه گزارش چندان قانع  کننده نیست.
    حق رساندن
v
1-حق امکان شنیدن صدا از انتهای سا لن.
2-حق جذ ب گزارش بدون اشفتگی که در اثر حر کا ت بدنی عجیب و غریب ایجاد می شود.
3-حق دیدن چهره ارائه کننده و نه پشت سر او. به این امید که ضمن نگاه کردن به صفحه نمایش . پیا م وی از میان شنو ند گان بگذردو به شما برسد.
    فصل
v اول
تشریح وضعیت
1-چرا داریم این گزارش را ارائه می دهیم.
2-چرا من اینجا هستم.
3-که چه شود.
4- این کار چقدر طول می کشد.
5- چرا این جزوه را فقط به من نمی دهید.
قابل درک ترین تعریفی که برای ارائه گزارش شنید ه ام - یک سخنرا نی- یک آمو زش- یا یک گفت وگو
-ارائه گزارش. تلا شی است برای متقا عد کردن.
از خود بپر سید.چه چیزی گزارش مرا منحصر به فرد می کند.
چه چیزی این گزارش را از آنچه هفته پیش ارائه داده ام و انچه هفته  بعد ارائه خوا هم داد متفاوت می کند.
چرا این گزارش را ارائه می کنم.
می خواهم چه کسی- کسا نی را متقا عد کنم.
برای ارائه چقدر وقت دارم.
بهترین ابزار رسا نه ای برای ارائه چیست.
5 مورد از کارها یی که ما یل به انجام انها  هستید را نا م ببرید. تردید دارم که ایستادن در جلوی حضا ر و ارائه گزا رش  کار شنا سی جزو آنها با شد.
بدون تعا رف شر کت کنند گا ن در ارائه شما. بیش از خودتان از شرکت در این بر نا مه نفرت دارند. آنها هر کاری می کنند تا در ارائه شما حضور  نداشته با شند. دروغ می گو یند- عذر خوا هی می کنند- بها نه می اورند- وهر گاه که احسا س کنند نمی توانند بیشتر در جلسه بما نند و ان را تحمل کنند- شیپوری را به صدا در می اورند وبه همکارانشان می گو یند که 10 دقیقه آمده اند تا خود شان را نشا ن بد هند و بروند.
اگر آنها هم مثل من با شند. به ارائه گزارش بسیار بسیار کمتر از کارها یی ما نند -خو ش و بش با دو ستان- بازی تنیس- دو چر خه سواری- پر سه زدن در فرو شگا ه ها و کتا بفروشی ها- ویا پیا م کو تا ه فر ستا دن - بها می دهند. از شما می خواهم برای کسا نی که در سا لن حضور دارند دلا یل رو شن و قا نع کنند ه ای بیا ورید. بطوری که احساس کنند وجودشان ضروری و بخشی جدا یی نا پذیر از این ارائه است.
فراموش نکنید که شما به تا یید شدن کار تو سط انها نیاز دارید وبدون آنها  نمی توا نید گا می به پیش بردارید. شما با ید برای هر کاری که می کنید موا فقت این افراد را جلب کنید.
اینها چیز ها یی هستند که هدف شما را تشکیل می دهند. آنها می خوا هند شرکت کنند گان در نتیجه این ارائه به آن بیند یشیندویاانجام دهند را بنو یسید.
    بر خی 
v نکات مهمی که باید در انجام این کار در نظر بگیر ید.
1-بیان هدف در یک جمله...در صورتی که برای بیان هدف به بیش از یک جمله نیاز داشتید .نشان می دهدهدف برایتان روشن نیست .احتما ل بهم ریختن ارائه شما میان اهداف مختلف زیاد است.
2-مطمئن باشید که هدف شما واقع بینا نه است.. تصمیم گیر ند گان برای قانع شدن به بیش از یک ارائه نیاز دار ند.
زمانی من با دو کار آفرین کار می کردم که قرار بود به اتفاق گزارشی را برای با نکداری سرما یه گذار ارائه دهند. از هر دو نفر خوا ستم هدف گزارش خود را بنو یسد.  اولی نو شت.من می خواهم انها را مجذ وب کنم. گفتم. آسان ترین کار این است که بلیطی برای داغ ترین نما یش شهر برا یشان بفر ستید. این کار  انها را مجذ وب می کند.دو می گفت- من می خواهم انها در ایده من سر ما یه گذاری کنند.
3-مطمئن شوید که هدف به عمل  می انجا مد...در پا یان جلسه از شنو ندگان و حا ضر ین  بشنو ید که متشکریم. حا لا فهمیدیم شما در چه مرحله ای از کار هستید. را ضی خوا هید شد. از آنها بخوا هید کا ری انجام دهند  و یا شما را برای پیش بردن کار تا مر حله بعد حما یت کنند به هر حال ارائه تا حدودی مو جب انتقال اطلا عات و درک یک مو ضو ع می شود اما شما با ید رو شن کنید که می خوا هید شنو نده با اطلا عا ت و درک ایجاد شده چه کار کند.
اهدافی که خوب تشر یح شده با شند.بسیارارز شمند ند زیرا..
1-به شما کمک می کنند در یابید آیا وا قعا لازم است گزارش دهید.... خوب در مورد اهداف خود فکر کنید وبا یک گفت و گو ی تلفنی به هدف خود  بر سید. اگر می توا نید با نو شتن یک یا دداشت مختصر کار راپیش ببرید.گزارش ارائه ندهید .آیا بهتر ین راه دست یا بی به هدف این است که همه شنو ند گان هم زمان به مطلب گوش فرا دهند و به سو الا تشان پا سخ دهید و یا با ید به آنها فرصت تبا دل نظر بد هید. خلا صه آن که هدف تعریف شده وروشن به ما کمک می کند به را هبرد ارتبا طی خود بیند یشیم.
2-به شما کمک می کنند تو جه  شنو ند گا ن را متمر کز کنید....اهداف مشخص- وا ضح-و تعریف شده تو جه حضا ر را به ارائه گزارش جلب  می کنند و با عث می شو ند .
3-به شما اجازه می دهند تفکر خود را ازآنچه من از شنو ند گان می خوا هم که ببینند و بشنوند. به آنچه که لازم است انها برای رسیدن به هدف ببینند و بشنوند.تغییر دهید. اهداف شما حا مل چه پیا م و معنا یی برای حضار خوا هند بود. نه این که خودتان چه  برداشتی از آنها دار ید.که منجر به پا سخ مثبت به در خوا ست شما خواهد شد.
4-دست یا بی به اهداف تنها معیاری است که شما برای ارائه گزارش خود در نظر دارید. در صو رتی که اهداف خود را به رو شنی بیان نکر ده با شید.مشخص نمی شود که آیا ارائه شما ارزش این همه تلا ش را دا شته  است یا خیر. این که دیگر ان به شما بگو یند سخنران بزر گی هستید یا گزارش دیداری با شکو هی دار ید بسیار  عا لی است. اما تو جیه زمان و تلا شی که صرف ارائه شده  کاری است بس دشوا ر.طرح ریزی ارائه یک گزارش بدون تعیین هدف مانند شکل دادن یک پله  بدون قا لب است  به آسا نی به هم می ریزد و به ند رت به کار می آید .
طرح ریزی یک ارائه بدون در نظر داشتن شنو ند گان. مانند نوشتن یک نا مه  عاشقا نه و ارسا ل ان به هر کسی است که آن را در یا فت می کند.هیچ چیز بد تر از یک شنو ند ه لال نیست. اگرآنها  نمی فهمند. به این دلیل است که شما نتوا نسته اید ار تبا ط برقرار کنید.من شنو ند گانم را تحلیل نمی کنم. من افراد را در میا ن شنو ند گا نم تحلیل می کنم.به این تو جه نکن که چه چیز ها یی گفته ای .تنها چیزی که ارزش محا سبه دارد چیز ها یی است که انها شنیده اند.
بد یهی است شما نیز با این عقیده موا فقید که صحبت کردن با گرو هی از با نکداران در خصوص مو ضو عی مانند تا ثیر فن آوری در صنعت با نکداری. کا ملاً متفا وت از ان چیزی است که با دانش آموزان یک کلاس ابتدایی در میان می گذار ید. شما با مدیران عا لی رتبه درباره اثر بخشی کار کنان فروش در مقایسه با سا یر فروشند گان به نحوی  متفا وت حرف می زنید. بنا بر این. یکی از مهم ترین گام ها در تعیین  وضعیت. تجز یه و تحلیل شنو ند گان یا حضار است.
تجز یه و تحلیل شنو ند گان چیز ی بیش از شنا سا یی آنها است. البته  شما با ید از نام و عنوان افراد  با خبر با شید. همچنین. با ید بدا نید چه تعداد ی درجلسه شر کت خوا هند کرد. حدس بز نیدآنها پیام شما را چگو نه در یا فت وادراک می کنند. شما با این کار می توا نید وا کنش افراد نسبت به پیا م خود را پیش بینی کنید.
    تصمیم گیر ند ه کیست.
v
در میان شنو ند گا ن افرادی هستند که اطلا عا ت زیادی از مو ضو ع دا رند و عده ای هم هیچ چیز را جع به ان نمی دانند. بر خی مستقیم تحت تا ثیر پیا م شما قرار می گیر ند و بر خی غیر مستقیم. اگر ارائه خود را طوری طرا حی کنید که نیاز تما می افراد را بر آورده کند. به احتما ل زیا د باشد. احتما لا نمی توا نید به خوا سته همه کسا نی که به پشتیبا نی آنها نیا ز دا رید به خو بی پا سخ دهید. دو باره بر هدف خود متمر کز شو ید و خو ب  به آن فکر کنید. بلکه منظور این است که تو جه و تکیه خود را بر چیز ها یی متمر کز کنید که تصمیم گیر ند گا ن و می شنو ند. بد ین ترتیب هدف شما تو سط آنها تا ئید خواهد شد.
    شنو ند گا ن تا چه حد با مو ضوع آشنا هستند.
v
هرگز هوش و شعور شنو ند گان را د ست کم نگیر ید ویا در میزان شنا خت آنها از مو ضوع غلو نکنید.
دو راه برای رسیدن به این شنا خت وجود دارد.
الف-ارسال اطلا عات  پیشینه ای وزمینه ای قبل از ارائه.
ب-بحث وگفت وگو در زمان ارائه پیرامون مو ضو عا تی که برای این افراد نا آشنا است.
میزان علا قه مندی انها چقدر است.
به این مو ضوع فکر کنید که شما روز ها .هفته ها. وشاید شب ها ی ز یادی نخوا بیده اید تا این ارائه جمع و جور شود. اما آنها به همین اندازه برای آن تلا ش کر ده اند. اگر پا سخ مثبت  است. به شما تبر یک میگو ییم.
شما  می توا نید یک راست بروید سر اصل مطلب. اگر پا سخ منفی است. شما با ید بتوانید علا قه آنها را با جر قه ای برا نگیز ید وهر چه  سر یع تر ذهن آنها را متو جه  سالن کنید  وبکو شید ذهن انها را از اطلا عاتی که هر لحظه ممکن است از طر یق ایمیل-پیام صو تی- وغیره به دستشان بر سد دور کنید.
چرا اگرشنو ند گان به پیشنهاد شما پا سخ مثبت می دهند وا قعا ًدنبا ل چه چیزی هستند و چه چیزی را وا قعا ًاز دست می دهند.
در باره آن صحبت و نظر او را جلب کرد.
-اگر ایده ای که شما می خوا هید با قا نع کردن حضار پیا ده کنید ایده خو بی است. پس چرا تا کنون انجام نشده است وچرا آنها به این ایده پا سخ منفی می دهند-
مردم عا قل در موا جهه با حقا یق و رخداد های وا قعی تصمیمات عا قلا نه می گیر ند. این انسان های عا قل نیز گا هی او قات تصمیماتی قلبی می گیر ند که لزوما بر منطق واستدلال های ذهنی استوار نیست.
    برخی از ارائه ها
v
1- در ارائه گزارش ما لی.
2-در ارائه دیداری.
3- در ارائه کیفری.
4- در ارائه عا طفی
افرادی  که از نظرروا نی آماده پذ یرش پیشنها دات و ایجاد تغییر هستند اگر انها این آمادگی را نداشتند. باید دو باره در مورد پیشنهادات خود به دقت بیندیشد. شا ید لازم با شد برای پیشبرد گام به گام طرح و ایده خود  مجمو عه ای از گزارشات را در کنار هم طراحی کنید. یا ابتدا ایده خود را از طریق بر قراری جلسات متعد د غیر رسمی با تصمیم گیران پیگیری. وپس از تعیین حو زه های قابل توافق، قطعیت نا ئل شدن به نتا یج را به طور مستدل تثبیت کنی.
روزی یکی از همکاران پیش من امد واز من خوا ست گزا رشی که برای ارائه به اعضا ی هیئت مدیره آماده  کرده بود را بررسی کنم. پس از 15دقیقه گزارش متو جه شدم با منطق و استد لال که او دارد متقا عد کردن تصمیم گیران بسیار دشوار خواهد بود. به او گفتم. ادامه بده. اما او زود تر از حد انتظا ر به ارائه گزارش خاتمه داده  وبا قد م ها یی سر یع تر از معمول شروع به ترک اتا ق رد. در وا قع. رفتن او مانند فرار کردن بود. انگار چیزی را برداشته ودر می رود.
رو سای شر کت در حضور مدیر  کل و اعضاء هیئت مدیره سر خود را به علا مت تا یید تکان می دهند. اما وقتی به قسمت های خود باز می گردند. حاضر نمی شو ند از قدرت خود صرف نظر کنند. من و ما یک  در باره این که چگو نه می توان با این نگرش و طرز تلقی  برخورد کرد با یکد یگر بحث و تبا د ل نظر کر دیم. در نها یت او قانع شد که در ار تباط  خود تجدید نظر کند. او به منا طق مختلف رفت و با تک تک مدیران محلی آنجا مذاکره کرد. در ماه بعد پیشنها داتش را به شکلی مو فقیت آمیز به اعضا ی هیئت مدیره ارائه دهد.
طرز تلقی آنها چه خوا هد بود. آیا نظرات آنها موافق پیشنهادات شما است یا مخا لف آنها.
اگردر  دنیای تجارت در پی کسب محبو بیت هستید .با ید گزارش ارائه دهید حقیقت این است که شما در ارائه های خود نصیحت را در قا لب پیشنهاد در اورده اید وبرای دشمن کردن دیگران هیچ را هی بهتر از نصیحت کردن وجود ندارد.روزی کا رمند کنترل کننده در خرو جی فروشگاهی از پشت پیشخوان به من گفت. روز خوبی داشته با شید. و من زیر لب غرغر کنان گفتم، نمی خواهد به من بگو ییی چه بکنم.در حقیقت ممکن است پیشنهادات شما عمو میت ندا شته باشد. به این معنی نیست که شنونده دشمن است ویا موضع خصما نه ای دارد.
من هرگز نقش دندانپزشک خود را بازی نکرده ام. او مر تبا به من تو صیه می کند بعد از غذا دندان ها یم را مسواک بز نم وانها را خلال کنم. نصیحت او چیزی نیست که  من در انتظار شنیدنش هستم. هر چند که می دانم هزینه مراقبت نکردن از دندان هایم چقدر با لاست. اما توصیه او را بجا می دانم وهراز گا هی می بینم که دارم خلا ل می کنم.
    شنو ند گان مطلب مورد نظر را چگو نه می گیر
v ند؟
مشکل بتوان برداشت ها، سلیقه ها، یا ابها مات شخصی حضار،مانند.میلی به دیدن اسلا ید ندارم، یااز رنگ قهوه ای متنفرم را پیش بینی کردچند راه دارید:
1- با دقت نظر مو ضوع را با همکارنی که پیش تر در برابر این افراد قرار گر فته اند چک کنید.
2-این که قبل از ارائه .مو ضوع را با برخی از حضار در میان بگذارید.
3-موضوع را به صورت خصو صی با شنوند گانی که به تصمیم گیرندگان نز دیک ترند مطرح کنید. با این اقدامات ممکن است بتوا نید نحوه عمل شنو ند گان را پیش بینی کنید.
برای ارائه چقدر زمان دارید.
مطمئن با شید اولین سوالی که هنگا م ورود به سا لن برای حضا ر پیش می آید این است که ( این ارائه چقدر طول می کشد؟)
اغلب او قات انتخاب با شما نیست وشخص دیگری زما ن ارائه را تعیین وبه شما دیکته می کند. اگر حر فی برای گفتن دارید. بدانید که هر چه کو تاه تر با شد  بهتر است. اگر نتوا نستید پیا م خود را ظرف مدت یک سا عت به مخا طب منتقل کنید. مطمئن با شید که دو سا عت هم تا ثیر ی به حال شما نخواهد داشت.
در نظر داشته باشید که ارتبا ط مستقیمی میان طو ل زمان ارائه و میزان بسته شدن پلک حضا ر وجود دارد.
به عنوان کسی که بار ها بارها در جلسا ت ارائه نشسته است. به شما اطمینا ن می دهم که اگر یک ارائه قبل از برنا مه زما ن بندی شده به اتما م بر سد هیچ شکا یتی از سوی حضا ر به دنبا ل نخوا هد داشت. اما اگر بیشتر از ان طول بکشد. شکا یت می کنند. اگر از من برای  ارائه دعوت شود.معمو لا زمان  بیشتری در خوا ست می کنم. اما گزارش خود را چند لحظه قبل از زمان  اتمام می بند م. بدین ترتیب. شنوند گان احسا س میکنند چیزی دستگیر شان شده است. آنها این وضعیت را دوست دارند. فرض من بر این است که صر ف نظر از این که چقدر زمان دارم و یا چند سئوال در یا فت کرده ام. مسئو لیت ختم جلسه با من است. بنا بر این. ارائه را خا تمه می دهم. حتی اگر به قیمت حذف بر خی از مو ضو عا ت تما م شود.
نکا ت کلید ی ذیل به شما نشا ن می دهند که اگر ز ما ن تعیین شده برای ارائه .فرصت دست یا بی به بر خی اهداف را به شما ند هد  چه اقدا ما تی بلید انجا م دهید :
1-کمتر بلند پر وا زی کنید. اما واقع بین وهدف گرا با شید. نوع دیگری از ارائه را طر ح ریز ی کنید و یا بقیه بر نا مه را به جلسه بعد مو کو ل کنید.
2-دو روزقبل از ارائه یک نو شته مقد ماتی حاوی اطلا عا ت او‌لیه و مورد  نیاز برای شنو ند گان تهیه کنید وآن برای افراد بفر ستید. در طول ارائه به این  نوشته رجو ع کنید و رئوس آن را به صورت خلا صه برای افراد ی که ممکن است آن را نخوانده با شند. مطرح کنید. مجددا بر  خلا صه تا کید می کنم.
3-اجا زه دهید شنو ند گان بدا نند اطلا عا ت دیگر ی در یا دداشت وجود دار ند که در پا یان ارائه مطرح خواهد شد( اگر چنین چیزی هم وجود داشت. یادداشت ها را در شروع ارائه تو زیع نکنید: خطر این کار در این است که شما تو جه شنو نده را از انچه دارید ارائه می دهید منحر ف خوا هید کرد).
4-برای شرح جزئیا ت یا اطلا عا ت زمینه ای(تصا ویر پشتیبا ن) تهیه کنید تا اگر شنو نده ای نیاز به تو ضیحا ت بیشتر داشت به آنها مراجعه واطلا عا ت لازم را کسب کند.
5-بخش ها و تصا ویر ی که قصد دارید نما یش دهید را اولو یت بندی کنید. شماره 1 را به آنهایی اختصا ص دهید که با ید ارائه شو ند و شماره 2 را به آنهایی که قا بل حذ ف هستند.
6-با شنو ند گا ن یک قرار جدید بگذار ید.( برای کسا نی که می توا نند بما نند تا زما نی که سئوالی داشته با شند وقت خوا هم داشت)حتی اگر مشکل زمان هم وجود نداشته باشد. محدود کردن جزئیا ت چندان نا منا سب نخواهد بود.
یکی از دوستا ن. تو جه ما را به نما یش علا ئم بیماری (
APK)(آسیب اضطراب دانش)جلب کرده بود. بعد از 40 دقیقه انتظا ر. خطو ط نمودار هاآرام آرام ما نند رشته ها ی ما کا رو نی جلوه گر شد ند و نها یتا نمودار های دایره ای مطرح شده به صورت چشم اندازها یی از بیا با ن مجسم شدند.
اصولا ما می توا نیم از آما دگی و شروع به مو قع ارائه خوداطمینا ن حاصل کنیم. اما اگر شنوند گان به مو قع نر سیدند یا آما دگی شروع ندا شتند. آن وقت چه کنیم.
ارائه راسر سا عت مقرر شروع کنید. تنها در صور تی که شنو ند گا ن در حال نشستن هستند. شا ید لازم با شد 3 تا  5  دقیقه صبر کنید اما نه بیشتر؛ زیرا در اینصورت شما مدیون کسا نی خوا هید شد که به مو قع وطبق بر نا مه حاضر شده اند.
نباید اجازه دهید کسا نی که سر وقت آمده اند. علی رغم مقام، رتبه وجا یگاه تاوان  کسا نی را پس بد هند که دیر آمده اند. اما اگر کسی که دیر کرده یکی از تصمیم گیر ند گان با شد. چه رخ خواهد داد؟آان وقت چه با ید کرد؟
بازهم سر وقت شروع کنید و خلا صه ای از مطا لب مطرح شده قبلی را بازگو کنید. بعضی از حضار از تأ خیر در شروع آزرده خاطر می شو ند. آنها برای شروع به مو قع اهمییت وار

/ 0 نظر / 58 بازدید