تفکر کوانتومی (توانایی تفکر به شیوه متناقض و متضاد)

جهان بینی رایج در میان محافل روشنفکری در سالهای قبل از ۱۹۲۰ متاثر از دیدگاه فیزیکی نیوتن بوده است. مدیریت نیز به عنوان یکی از زمینه های تفکر و عمل انسانی بر مبنای این فرضیات شکل گرفته است. اما با به چالش کشیده شدن قوانین اول و دوم نیوتن یعنی اصل کنش و واکنش و ظهور وقایع تصادفی از لحاظ پیش بینی ناپذیری وقایع تفکر در زمینه مدیریت هم دچار تحول شده است. مطابقت دنیای متغیر کنونی با فرضیات کوانتومی نظریه پردازان مدیریت را بر آن داشته است تا از اصول تفکر کوانتومی در مدیریت سود جویند.

 

این نوع تفکر شامل هفت جزء می باشد:

۱-نگاه کوانتومی (توانایی دیدن هدفمند)

۲-تفکر کونتومی(توانایی تفکر به شیوه متناقض) 

۳- احساس کوانتومی (توانایی احسس زنده و حیات بخش)

۴-عمل کوانتومی (توانایی عمل پاسخگویانه)

۵- شناخت کوانتومی (توانایی شناخت شهودی)

۶- اعتماد کونتومی(توانایی اعتماد به جریان زندگی )

۷- زیست کوانتومی(توانایی زندگی کردن در روابط)

/ 0 نظر / 258 بازدید