ساختار

ساختار پروژه ای

سازمان بر مبنای پروژه یا طرح، یکی از انواع جدید  ساختار سازمانی است. در سازمانهایی که هدف و ماموریت آنها را می توانیم در قالب پروژه و برنامه هایی بالنسبه مستقل اجرا کنیم، این ساختارها سازمانی قابل استفاده و مفید است. در سازمان بر مبنای پروژه ، به تعداد پروژه های موجود در سازمان می توانیم واحدهای مستقل ایجاد کنیم. این واحدها دارای عوامل و امکانات لازم برای انجام پروژه های مربوطه هستند و قادرند بدون نیاز به واحدهای دیگر، پروژه ی خود را مستقلاً انجام دهند. به عنوان مثال یک موسسه تولیدی خود را در قالب چند پروژه سازماندهی و برای هریک از پروژه ها واحدهای لازم را پیش بینی می کند بطوریکه هر پروژه بتواند کار خود را مستقلاً انجام دهد.

در این ساختارضعف یک واحد، کل سیستم را تحت تأثیر قرار نمی دهد و مساله ی حسابرسی مسئولیتها در هر پروژه بسادگی قابل پیگیری است. در ضمن ، سنجش و مقایسه ی واحدهای پروژه ای با توجه به امکانات و منابع مصرفه بوسیله ی آنها ، امر ارزیابی را با سهولتی بیش تر امکانپذیر می سازد. پروژه ها می توانند با هم رقابتی سالم و سازنده داشته باشند و از روشها و تکنیکهایی که در یک پروژه کارامد تشخیص داده شده است، استفاده کنند.

البته این ساختار زمانی مثمر ثمر خواهد بود که سازمان به حد کافی توسعه یافته باشد.

 ساختار ماتریسی

نوعی طرح ساختاریست که براساس آن متخصصان از دوائر وظیفه ای مختلف دعوت می شوند تا در یک یا چند گروه، تحت رهبری مدیران پروژه فعالیت مشخص را انجام دهند. ساختار ماتریسی بعد انعطاف پذیری را به صرفه جوییهایی که در اثر تخصصی شدن در بوروکراسی حاصل می شود ، می افزاید و این بعد (که بوسیله ی استفاده از گروههای چند وظیفه ای ایجاد می شود) ساختار ماتریسی را در مقوله ی ساختارهای ادهوکراسی قرار می دهد.

ساختار ماتریسی بیش از 20 سال است که معمول شده است. این نوع ساختار در موسسات تبلیغاتی، صنایع فضایی، آزمایشگاههای تحقیق و توسعه، شرکتهای ساختمان، موسسات دولتی، دانشگاهها و  شرکتهای مشاوره و مدیریت  بکارگرفته می شود.

وجوه مشترکی که باعث بکار گیری این نوع ساختار در سازمانها می شود عبارتند از:

1- فشارهای محیطی وارده از دو یا تعداد بیشتری از بخشهای مهم و حساس به آنها  2 - وابستگی متقابل بین دوائر3- صرفه جوییهای ناشی از مقیاس در بکارگیری منابع داخلی

برخی مشخصات ساختارهای ماتریسی را می توان چنین خلاصه کرد:

  • ·        سازمانهایی که چندین نوع محصول یا خدمت ،تولید یا ارائه می کنند،می توانند از ساختار ماتریسی استفاده می کنند.
  • ·        دراین ساختار،سازمان بصورت همزمان دارای هر دو ساختار(ساختار مبتنی بر محصول و ساختار مبتنی بر وظیفه) می شود.

·        در این ساختار مدیران دوایر تخصصی و دوایر تولیدی دارای اختیارات برابرند و کارکنان و اعضای سازمان باید گزارش خود را به مدیران و روسای هرواحد بدهند.

/ 0 نظر / 77 بازدید