پروژه های EPC

مدیریت و کنترل پروژه - کنترل پروژه کارگاهی پروژه های Epc

 موضوع مطلب: کنترل پروژه کارگاهی پروژه های Epc

کنترل پروژه کارگاهی در پروژه های EPC
در این بحث سعی دارم تا به تشریح یک سیستم کنترل پروژهکارگاهی با ذکر نکات و توصیه های در خصوص بهبود شیوه کنترل پروژه کارگاهیتوسط مسئولین کنترل پروژه در کارگاه ها بپردازم. امیدوارم با حمایت دوستانبحث جالب تر شود.

 

بخش اول :
پروژه های
EPC شامل سه بخش زیر می باشند :
بخش اول : مهندسی -
Engineering
بخش دوم : تامین تجهیزات -
Procurment
بخش سوم :اجرا -
Constructio
------------------------------------------------
معمولا دو بخش اول یعنی برنامه ریزی فعالیت های مهندسی و فعالیت های تامینتجهیزات توسط نفرات مستقر در دفاتر مرکزی شرکت های پروژه ای انجام میشود وبخش سوم یعنی اجرا توسط نفرات مستقر در کارگاه ها حمایت می شود.
یک چارت سازمانی مناسب برای این فعالیت ها می تواند به این صورت باشد کهیک نفر به عنوان سرپرست کل برنامه ریزی پروژه یا
Head Planer مسئولیت کلیبرنامه ریزی را بر عهده داشته باشد و هر کدام از بخش های سه گانه فوق نیزتوسط نفرات مجزایی مدیریت شوند البته این موضوع بستگی به وسعت و گستردگیپروژه و شرکت پیمانکاری می تواند متفاوت باشد. ولی فرض ما در این بحث ایناست که شرکت یک شرکت پیمانکاری مادر و EPCکار است. معمولا چنین شرکت هاییاز پشتوانه فنی و تجهیزاتی بالایی برخوردار هستند و مدنظر قراردان چارتسازمانی پیشنهاد شده می تواند برای آنها مفید و در بسیاری موارد لازم باشد.
پس تا اینجای کار یک پروژه
EPC سه بخش دارد که بهتر است برای هر بخش آنمسئولی جداگانه فعالیت کند و یک نفر نیز به صورت کلی بر کل پروژه احاطهداشته باشد.

 

بخش دوم :
بخش مهندسی را می توان به دو قسمت
Basic Design و DetailDesign تقسیم کرد.
جزئی‌تریناقلام در دسترس و قابل کنترل در این بخش مدارک می‌باشند بنابراین تهیهساختار شکست کار تا سطح مدرک باید ادامه پیدا کند. بر اساس تجربیات میتوان روشی را جهت محاسبه درصد پیشرفت هر مدرک و سهم هر مرحله از مراحلتولید تا تایید، مبنای کار قرار داد به عنوان مثال روش زیر می تواند یکیاز این روش های مبنا باشد :
-
First Issue               : 60%
-
ApprovedAs Noted      : 27%
-
Approved               : 13%
-----------------------------------------------
Sum                     : 100%

همانطور که مشخص است وقتی مدرکی از مدارک مهندسی چه در بخش
Basicو چه در بخش Detail مراحل فوق را کامل کرد درصد پیشرفت آن صد خواهد بود.البته در صورتی که وظیفه مهندسی کار هم بر عهده پیمانکاران باشد لازم استروشی برای محاسبه سطوح ریزتر که در برنامه پیمانکار مدنظر قرار می گیرداستفاده شود.
البت لازم به ذکر معمولا برنامه ریزی و کنترل فعالیت های بخش مهندسی وارتباط با بخش های مربوط به آن جزء وظایفی بخش مهندسی کنترل پروژه است ودر حیطه بخش کارگاهی نمی گنجد و به همین دلیل در این مورد بیشتر بحث نمیکنیم.

 

چک لیست قراردادهای EPC

1- آیا عقد قرارداد مشخص شده است؟                بلی خیر

2-طرفین قرارداد از نظر حقوقی و همچنین مسئولیتهای آنها از نظر ثبتیمشخص شده است؟ بلی خیر

3-موضوع قرارداد کاملا تشریح شده است و نواقصی ندارد؟     بلی خیر

4-اسناد و مدرک پیمان منضم به پیمان است؟
4-1 موافقتنامه ها           4-2 پیوستها
4-3 شرایط عمومی           4-4 شرایط خصوصی
4-5 سایراسنادومدارکی که براساس مفادپیمان در مدت اجرا تنظیم میشود.

5-پیوست جدول تفکیک مبلغ پیمان برای بخش های مختلف کار مشخص شده است ؟ بلی خیر

6-پیوست فهرست بهای عوامل(نیروی انسانی وماشین آلات) مشخص شده است؟ بلی خیر

7-پیوست فهرست بهای واحد کارهای اضافی و نقصانی و نرخ عوامل،در پیمانهای مبلغ مقطوع مشخص شده است؟      بلی خیر

8- پیوست فهرست بهای عوامل(نیروی انسانی و ماشین آلات)مشخص شده است؟ بلی خیر

9-پیوست روش تعدیل مشخص شده است؟      بلی خیر

10-پیوست پرداختها نحوه پرداختها و برنامه زمان بندی پرداختها،مشخص شده است؟     بلی خیر

11-پیوست انواع بیمه های در تعهد پیمانکار مشخص شده است؟ بلی خیر

12-پیوست انواع بیمه های در تعهد کارفرما مشخص شده است؟ بلی خیر

13-پرداخت بیمه به عهده پیمانکار است یا کارفرما؟آیا مشخص شده است؟
بلی خیر

14-مدت اعتبار بیمه نامه ها مشخص شده است؟ بلی خیر

15-ترتیب دریافت خسارتهای بیمه نامه ها مشخص شده است؟ بلی خیر

16-پیوست کاربرگ ضمانت نامه ها و اعتبار اسنادی مشخص شده است؟ بلی خیر

16-1 کاربرگ ضمانتنامه پیش پرداخت.
16-2 کاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات.
16-3 کاربرگ ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار.
16-4 کاربرگ اعتباری اسنادی و ترتیب گشایش اعتبار.

17-پیوست وظایف و اختیارات مشاور و کارفرما مشخص شده است؟ بلی خیر

18-پیوست راه اندازی و آزمایش عملکردی مشخص شده است؟ بلی خیر

19-پیوست شرح کارهای در تعهد پیمانکار مشخص شده است؟ بلی خیر
19-1 شرح کارها و تامین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار
19-2 بخشهایی از خدمات فنی،اجرایی،مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تامین شود.
19-3 تعیین نقاط ریز کارهای پیمان

20-پیوست فهرستهای عمومی لوازم یدکی و مواد مصرفی برای درون راه اندازی و... سال دوران بهره برداری مشخص شده است؟ بلی خیر

21-پیوست انتقال تکنولوژی و آموزش کارکنان کارفرما به وسیله پیمانکار مشخص شده است؟      بلی خیر
21-1 نتقال تکنولوژی 21-2 آموزش کارکنان کارفرما

22-پیوست تعهدات پیمانکار در تحویل محل اجرای کار،تامین مصالح و تجهیزات و انجام کارها مشخص شده است؟ بلی خیر
22-1 شرح کارها و تامین مصالح و تجهیزات در تعهد کارفرما،تا مرحله پیش راه اندازی
22-2 شرح کارها و تعهد کارفرما در مرحله راه اندازی

23-پیوست برنامه زمانبندی کلی اجرای کار مشخص شده است؟ بلی خیر

24-پیوست فهرست فروشندگان و پیمانکاران دست دوم مشخص شده است؟
بلی خیر

25-پیوست لیسانس و واگذاری حق لیسانس مشخص شده است؟ بلی خیر

26-پیوست اقلامی از کارها،خدمات،تامین مصالح و تجهیزات،که از محل مبالغمشروط به وسیله پیمانکار تامین میشود مشخص شده است؟ بلی خیر

27-پیوست اسناد و مدارک فنی پیمان مشخص شده است؟ بلی خیر
27-1 اسنادفنی مبنا
27-1-1 کدها و استانداردها 27-1-2 مبانی طراحی
27-1-3 مشخصات فنی و دستورالعملهای نصب
27-1-4 نقشه ها و سایر اسنادفنی پیمان
27-1-5 فهرست برنامه های کامپیوتری مورد نظر کارفرما
27-2 اسناد و مدارک فنی که در طول اجرای کار به وسیله پیمانکار تهیه و به تصویب یا اطلاع کارفرما برسد.
27-2-1 فهرست نقشه ها و سایر مدارک فنی بر تفکیک برای اخذ تصویب یا اطلاع پیمانکار،شماره نسخه و زبان فنی مدارک.
27-2-2 نقشه ها و سایر مدارک فنی که به تدریج توسط پیمانکار تهیه میشود.

28-پیوست مراکزبارگیری،حمل مصالح و تجهیزات،نحوه ارزشیابی محموله و مشخصات بسته بندی مشخص شده است؟     بلی خیر

29-پیوست نحوه گردش کارها مشخص شده است؟ بلی خیر

30-مبلغ پیمان مشخص شده است؟ بلی خیر

31-مبلغ ارزی پیمان مشخص شده است؟ بلی خیر

32-پیوست تفکیک مبلغ پیمان مشخص شده است؟ بلی خیر

33-مواردی که مبلغ پیمان در ارتباط مقطوع نیست مشخص شده؟ بلی خیر

34-پیوست مبلغ پیمان شامل تامین لوازم یدکی دوره های پیش راه اندازیو...سال بهره برداری به وسیله پیشکار است،مشخص شده؟ بلی خیر

35-نحوه پرداخت ها مشخص شده؟ بلی خیر

36-در مواردی که نیاز به گشایش اعتبار ارزی است،پیوست نحوه گشایش اعتبار و کاربرگهای مربوطه مشخص شده؟ بلی خیر

37-تاریخ نافذ شدن پیمان مشخص شده؟ بلی خیر

38-شرایط نافذ شدن پیمان مشخص شده؟ بلی خیر

39-در صورت عدم حصول شرایط تاریخ تنفیذ نحوه توافق دو طرف جهت تاریخ نافذ شدن پیمان مشخص شده؟ بلی خیر

40-تاریخ شروع کار مشخص شده؟ بلی خیر

41-مدت پیمان(تکمیل کاروتحویل موقت آن از زمان شروع کار)مشخص شده؟
بلی خیر

42- پیوست جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کار مشخص شده؟ بلی خیر

43-تغییرات مدت اجرای کار مشخص شده؟ بلی خیر

44-خسارت تاخیر در تکمیل به موقع کار مشخص شده؟ بلی خیر

45-هزینه(پاداش)تسریع کار مشخص شده؟ بلی خیر

46-درصد حد مسئولیت مالی پیمانکار در برابر کارفرما مشخص شده؟ بلی خیر

47-مشاور کارفرما در پیمان مشخص شده؟ بلی خیر

48-پیوست حدود اختیارات مشاور کارفرما مشخص شده؟ بلی خیر

49-نشانی مجاور درج شده؟ بلی خیر

50-نشانی کارفرما مشخص شده؟ بلی خیر

51-نشانی پیمانکار مشخص شده؟ بلی خیر

 

شرح خدمات مشاوری کارفرما به 3 بخش تقسیم میشود:


1-مرحله تهیه اطلاعات و مدارک طرح
1-1 بررسی اطلاعات و مدارک
پس از تصویب شدن مطالعات توجیهی طرح و انتخاب روش طرح و ساخت توسطکارفرما،در این مرحله متناسب با اینکه مجموعه کامل کار،شامل مهندسی پایه وتفصیلی و خرید و اجرا بر مبنای تکنولوژی انتخابی به مناقصه گذاشته می شودیا فقط مجموعه مهندسی تفصیلی و خرید و اجرا به مناقصه گذاشته خواهدشد،مشاور کارفرما کفایت اطلاعات و مدارک پروژه را مورد بررسی قرار داده ودر صورت لزوم اقدام به تکمیل آنها می نماید.
2-مرحله ارجاع کار به پیمانکار
2-1 ارزیابی توان اجرای کار
2-1-1 عضویت در هیات ارزیابی پیمانکار و شرکت در جلسات آن
2-1-2 همکاری با هیات ارزیابی پیمانکار و مشارکت ارزش وزنی معیارهای توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازها
2-1-3 تهیه مدارک فراخوان نخست
2-1-4 تهیه مدارک دعوتنامه ارزیابی توان اجرای کار
2-1-5 همکاری با هیات ارزیابی پیمانکار در بررسی توان اجرای کار پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه
2-2 دعوت به ارائه پیشنهاد-تعیین برنده مناقصه
2-2-1 تهیه مدارک دعوت به ارائه پیشنهاد(داده ها و اسناد مناقصه)
2-2-2 همکاری با کمیسیون مناقصه برای تعیین معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها
2-2-3 عضویت در کمیته فنی مناقصه و شرکت در جلسات آن
2-2-4 همکاری با کمیته فنی مناقصه و مشارکت در بررسی و ارزیابی طرحهای پیشنهاد شده از سوی پیمانکاران
2-2-5 همکاری با کمیته فنی مناقصه و مشارکت در تهیه گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها
2-2-6 همکاری با کمیسیون مناقصه در ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه
2-3 تنظیم اسناد و مدارک پیمان،مبادله پیمان
2-3-1 تنظیم اسناد و مدارک پیمان به منظور مبادله آن با برنده مناقصه

 

مرحله طراحی-ساخت

3-1 خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت:
- تهیه برنامه سطح بندی کنترل پروژه و نظارت بر ایجاد سیستم های کنترل پروژه از سوی پیمانکار
- بررسی و تصویب برنامه تفضیلی فعالیتهای مهندسی-تدارک کالا-ساختمان و نصب-راه اندازی و تحویل تهیه شده به وسیله پیمانکار
- تهیه نمودار سازمان اجرایی پروژه و تعیین شرح کلی وظایف عوامل اجرایی و نحوه ارتباط بین آنها
- بررسی و تایید روش گردش کاها و فرمها،دستورالعملها و مدارک مربوط که بوسیله پیمانکارتهیه میشود.
- ایجاد و حفظ هماهنگی بین فعالیتهای پروژه و عوامل اجرایی آن
- دریافت گزارشهای دوره ای فعالیتهای مهندسی،تدارک کالا،ساختمان و نصب،راه اندازی، و تحویل از عوامل اجرایی مربوط و بررسی آنها
- تهیه گزارش ماهانه جمع بندی شده پیشرفت فعالیتهای پروژه،شاملمهندسی،تدارک کالا،ساختمان و نصب،راه اندازی و تحویل مقایسه کار و هزینهانجام شده با برنامه زمانی و بودجه تحلیل انحراف از برنامه زمانی وبودجه،ارائه راه حل برای جبران آنها و پیش بینی هزینه سه ماه آینده

- بهنگام کردن برنامه ها در دوره های تعیین شده دراسناد و مدارک قرارداد،با توجه به پیشرفت کار و بر اساس گزارشها وتحلیلهای دریافتی

 

3-2 خدمات مهندسی
- تایید استانداردهای مهندسی و روشهای طراحی
بازرسی فرایند مهندسی و حصول اطمینان از رعایت موارد زیر:
+ به کار گماردن افراد واجد صلاحیت،با منابع و تجهیزات کافی
+وجود سیستم اطلاعات موثر بین گروههای مهندسی،که با یکدیگر فصل مشترک دارند
+ وجود روش بازبینی و کنترل کیفیت فعالیتهای مهندسی
- بررسی و تایید کمیت و استاندارد مدارک فنی،نقشه ها،دستور العملها و تایید طبقه بندی آنها
- کنترل پیگیری انجام تعهدات قرارداد در امور مهندسی
- تصمیم گیری در مورد تغییر کارهای مهندسی که ضمن انجام خدمات پیش می آید و در قرارداد مربوط پیشبینی نشده است.
- بررسی و تایید انحراف از استانداردها و تهیه گزارش توجیهی برای تایید کارفرما
- بررسی و تایید فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص
- کنترل و تایید بخشی از نقشه ها و مدارک و مشخصات فنی تهیه شده به وسیله پیمانکار که طبق قرارداد باید به تایید مشاور کارفرما برسد.
- بررسی و اظهار نظر در مورد تجدید نظر پیشنهادی پیمانکار در نقشه ها ومشخصات فنی با توجه به ضرورتهای اجرایی و در جهت تطبیق با یافته ها وشرایط جدید و تامین نیازهای برنامه زمانی
- پیگیری تهیه دستورالعملهای نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات از سوی پیمانکار و تایید کفایت این مدارک
بررسی و تایید دستورالعملهای نگهداری مصالح و تجهیزات در کارگاه یا پس از نصب
- پیگیری تهیه دستورالعملهای نگهداری و راهبری تجهیزات و ماشین آلات از سوی پیمانکار،تنظیم و تایید کفایت این مدارک
- نگهداری نقشه ها و مدارک فنی تولید شده برای پروژه تا پایان کار و تحویل آنها به کارفرما
- خدمات کالا(تدارک مواد-مصالح و تجهیزات)
- مراقبت و پیگیری فعالیتهای تدارک مواد،مصالح و تجهیزات شامل ساخت-بازرسی فنی-بیمه- حمل-ترخیص و تحویل-در چارچوب برنامه زمانی
- مراقبت در انجام خدمات بازرسی فنی در کارخانه سازنده تجهیزات،شاملخدمات نظارت بر ساخت تجهیزات،نظارت بر آزمایشهای نهایی تجهیزات،نظارت برانبارداری و نگهداری در کارخانه سازنده،نظارت بر بسته بندی و صدور اجازهخروج
- بازبینی و تایید مدارک فنی،به منظور تطابق مشخصات فنی آنها با شرایط قرارداد و استانداردهای مجاز

/ 0 نظر / 207 بازدید