پیکره دانش مدیریت پروژه

 

فرآیندهای  PMBOK

1- آغازین 2- برنامه ریزی3- اجرایی4- کنترلی5- اختتامی

حوزه های 9 گانه دانش مدیریت پروژه

خاتمه پروژه ● کنترل یکپارچه تغییر ●

کنترل و پایش کار ●

اجرای برنامه پروژه

تهیه برنامه پروژه ● تهیه چارت پروژه ●

تهیه سند محدوده ●

-1 مدیریت یکپارچگی

ممیزی محدوده ●

کنترل تغییر محدوده ●

تعریف محدوده ● برنامه ریزی محدوده ●

WBS ایجاد ●

-2 مدیریت محدوده

کنترل زمانبندی ● تعیین توالی فعالیتها ● تعریف فعالیتها ●

برآورد مدت ● برآورد منابع فعالیتها ●

تهبه زمان بندی پروژه ● فعالیتها

-3 مدیریت زمان

کنترل هزینه ● بودچه بندی هزینه ● برآورد هزینه ●  

-4 مدیریت هزینه

کنترل کیفیت ● تضمین کیفیت ● برنامه ریزی کیفیت ●

 -5 مدیریت کیفیت

مدیریت تیم پروژه ● تشکیل و ●

تکمیل تیم پروژه

چذب نیروی ● برنامه ریزی سازمانی ●

انسانی

-6 مدیریت منابع انسانی

گزارش عملکرد ●

مدیریت ذینفعان ●

توزیع اطلاعات ● برنامه ریزی سازمانی ●

-7 مدیریت ارتباطات

کنترل و پایش ریسک ● شناسایی ریسک ● برنامه ریزی ریسک ●

تحلیل کمی ● تحلیل کیفی ریسک ●

برنامه پاسخ به ریسک ● ریسک

-8 مدیریت ریسک

خاتمه پیمان ● اداره قرارداد ها ● برگزاری مناقصه ●

انتخاب برندگان ●

برنامه قراردادها ● برنامه خرید سفارش ●

-9 مدیریت تدارکات

/ 0 نظر / 11 بازدید