100 توصیه برای مدیریت پروژه

1)      از همان ابتدای امر هر پروژه جدید را به عنوان فرصتی برای توسعه مهارت های خود در نظر بگیرید .

 

2)      وظایف کاری خود را بازنگری ، و مواردی که انجام آنها در قالب پروژه بهتر است را مشخص کنید.

 

3)      فهرستی از کلیه افرادی که احتمالا می توانند شما را در انجام پروژه یاری دهند تهیه کنید .

 

4)      با ذی نفعان اصلی در پروژه رابطه مبتنی بر حسن تفاهم ایجاد کنید.

 

5)      هسته اصلی گروه شما باید متشکل از افراد کاملا معتمد باشد .

 

6)      اعضای گروه باید بدانند که به دنبال تحقق چه اهدافی هستند .

 

7)      از همکاران خود بخواهید که هدفهای شما را بررسی کنند . اگر نظرات آنها منفی بود ، در اهداف خود تجدید نظر کنید .

 

8)      حداقل چند مرتبه برنامه پروژه خود را بازنگری و هر بار کیفیت آن را ارتقا دهید .

 

9)      یاد بگیرید که اجتناب ناپذیر بودن تغییر را بپذیرید .

 

10)   به بهترین حالات امیدوار باشید ، اما همیشه خود را برای رویارو شدن با بدترین حالات نیز آماده کنید .

 

11)   موضوع را با افراد مختلف در میان بگذارید تا همه بدانند که چه اتفاقی قرار است در پروژه جدید رخ دهد .

 

12)   از ابتدا تا انتها و به طور مستمر بر روند پیشرفت پروژه نظارت کنید.

 

13)   مطمئن شوید کاری که در صدد انجام آن هستید غیر عملی نیست .

 

14)   مراحلی که ممکن است طی آنها پروژه با خطر شکست رو به رو شود را مشخصص کنید .

 

15)   حتما میزان واقع بینانه بودن برنامه زمان بندی را بررسی کنید .

 

16)   هم اکنون پروژه های خود را اولویت بندی کنید تا بعدا با مشکلات عدیده رو به رو نشوید.

 

17)   از هم سو بودن پروژه مورد نظر با اولویت های سازمان اطمینان حاصل کنید .

 

18)   تا میتوانید بلند پروازی کنید اما هرگز متعهد انجام کارهای غیرممکن نشوید.

 

19)   سایر افراد گروه نیز باید با چشم انداز آتی شما موافق باشند .

 

20)   در این مرحله باید نسبت به ارزشمند بودن چشم انداز مورد نظر مطمئن شوید.

 

21)   همه افراد مشارکت کننده در انجام پروژه باید در خصوص اهداف آن توافق داشته باشند .

 

22)   هدف های پروژه باید قابل اندازه گیری باشند .

 

23)   در مورد این که هر هدف خاص پس از تحقق یافتن چه ارتباطی با کل پروژه خواهد داشت به دقت فکر کنید .

 

24)   اگر هدفهای شما از اولویت کمی برخوردار هستند آنها را حذف کنید .

 

25)   با برنامه ریزی صحیح می توانید بر بسیاری از محدودیت های موجود غلبه کنید .

 

26)   با محدودیتهای موجود به شیوه ای منطقی برخورد کنید .

 

27)   سعی کنید برای کسب موفقیت مسیر های کوتاه تری پیدا کنید .

 

28)   محدودیتها را برای تمام افراد موافق با مشارکت در پروژه توضیح دهید .

 

29)   هنگام تهیه فهرست اقدامات لازم حتما با افراد مختلف مشورت کنید .

 

30)   سعی کنید هر یک از اقدامات لازم را با یک یا دو جمله کوتاه توضیح دهید .

 

31)   فهرست خود را چند بار کنترل کنید تا چیزی از قلم نیفتد .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید