اصول کنترل پروژه

الف- برنامه ریزی 

مرحله اول:

مطالعه و شناسایی و جمع آوری اولیه اطلاعات شامل: 

1)  مطالعه مدارک و شناسایی وضع موجود پروژه، بحث و تبادل نظر و اخذ اطلاعات اولیه.

2)  تهیه چارت سازمانی کنترل پروژه و گردش کار جهت کار برنامه ریزی  و کنترل پروژه با توجه به چارت مربوط

3) طراحی فرمهای اولیه جهت کار برنامه ریزی

4)  تهیه و اخذ آمارهای لازم مورد درخواست

مرحله دوم ـ قسمت اول:

تهیه چارچوب کلی برنامه شامل:

1) تفکیک پروژه به اهم فعالیتها و دسته بندی  گروهی آنها به منظور تهیه برنامه های گروهی آنها برای تهیه برنامه های کلان و تفصیلی با توجه به اطلاعات فنی، مطابق نقشه ها و تبادل نظر مجری طرح و یا مسئول پروژه.

2) تخمین زمان های اجرایی برای فعالیتعهای بند(1) با توجه به منابع مورد نیاز و روش های تجربی ضمن تطابق با زمانهای کلی قرارداد.

3) تعریف ارتباطات منطقی بین فعالیتهای اصلی با هماهنگی دفتر فنی و یا مجری طرح.

مرحله دوم ـ قسمت دوم :

آنالیز احجام و منابع برنامه شامل:

1) تفکیک ریزتر فعالیتها در دسته های مربوط(دیسیپلین های اجرایی) در مرحله قبل به صورت تفصیلی و یا جزئیات اجرایی کامل تر با توجه به نقشه های فاز 2 اجرایی و مدارک و مشخصات فنی.

2) تهیه متره های یک از فعالیتهای بند(1) با هماهنگی د فتر فنی کارگاه(B.?.Q)

3) تهیه لیست مصالح  و لوازم مورد نیاز استخراج شده از نقشه ها و مدارک فنی (M.T.?).

4)  تهیه لیست ماشین آلات مورد نیاز و لیست نیروی انسانی وابسته به فعالیتها.

5)  تهیه برآورد کلیه آیتم های متره شده در ردیف (2) با توجه به نوع قرارداد منعقده با هماهنگی دفتر فنی.

مرحله سوم:

تهیه برنامه تفصیلی با توجه به آنالیز منابع:

1) تهیه شبکه C.P.M جهت برنامه زمان بندی کلان "Master schedule " با توجه به بندهای (1) و (2) مرحله دوم ، قسمت اول.

2) تهیه شبکه C.P.M جهت تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی اجرایی براساس اطلاعات تهیه شده مراحل قبلی و تعیین مسیر بحرانی و فعالیتهای بحرانی.

3) تهیه برنامه زمان بندی تدارکات پروژه شامل: مصالح، نیروی انسانی و ماشین آلات با توجه به اطلاعات تهیه شده مراحل قبل.

4)  تهیه برنامه زمان بندی مالی( دریافت ـ پرداخت) پروژه.

5)  درصد بندی کردن فیزیکی و ریالی فعالیتها و دسته بندی گروهی و تهیه منحنی های    زود ترین و دیرترین "S " پیشرفت پروژه.

ب ـ کنترل پروژه

مرحله اول:

تدوین فرمت های کنترلی شامل:

1) تهیه فرم های کنترلی مطابق با برنامه های تهیه شده

2) کنترل روند گردش کار مطابق با چارت سازمانی و نیر کنترل لازم جهت تکمیل فرم های بند(1)

3) تهیه فرمت لازم جهت تهیه گزارشات پیشرفت ماهانه، هفتگی ، روزانه.

4)  به روز نمودن برنامه های مبنا با توجه به اطلاعات و آمارهای اخذ شده توسط فرم های بند(1)

5)  تهیه جدول خلاصه پیشرفت گروهای کاری و کل پروژه و گراف های مربوط(منحنی های پیشرفت)

مرحله دوم:

تدوین زمان های تحویلی و کنترل برنامه:

1)  تعیین زمان و دوره های کنترلی برنامه ها با توجه به حساسیت پروژه با هماهنگی مجری طرح.

2)  تعیین زمان و موعد تحویل فرم های تکمیلی برای قسمت های مختلف پروژه به همراه تأییدات لازم.

3) تدوین چک لیست و یا پانچ لیست برای گزارش عملکرد جهت دفتر فنی.

4) تدوین دستور العمل و فرمت مناسب جهت اتمام بعضی از فعالیتهای خاص به لحاظ کمی یا کیفی و یا احیاناً تست و تحویل ها. 

مرحله سوم:

تجدید نظر در برنامه:

1)  بازنگری کامل(Revision) برنامه های زمان بندی، تدارکاتی و مالی موجود در دوره های مشخص و تعیین کفایت زمان باقیمانده جهت تکمیل کار.

2)  تعیین فعالیتهای باقی مانده و تعیین فعالیتهایی که از میان آنها قابلیت فشرده شدن را به لحاظ منطق اجرای کار ، تغییر روش اجرا، استفاده از ظرفیتهای بیشتر در اجرای فعالیتهای مزبور، تغییر روشهای فنی و اجرایی در صورت امکان،افزایش شیفت کاری، افزایش راندمان و ... به منظور بازنگری صورت می گیرد.

مرحله چهارم:

تحلیل وضعیت و ارائه راه حلها در کنترل پروژه:

1)  تحلیل وضعیت پیشرفت و روند پروژه با توجه به گزارشات تهیه شده.

2)  اجرایی تر کردن و مورد استفاده بهتر قرار دادن برنامه های زمان بندی و تدارکاتی و مالی جهت  برنامه ریزی های کارگاهی و اعمال روش های مدیریتی کارگاهی نوین با استفاده از سیستم  برنامه ریزی و کنترل پروژه.

3)  ارائه راه حل ها جهت رفع مشکلات و تنگناها به روش های مهندسی و تحقیق در عملیات با همکاری مهندسین مقیم و اطلاعات اخذ شده توسط فرم های کنترل و برنامه های به روز شده.

4)  نظارت عالیه کارگاهی به صورت مجزا توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه.

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

1- تهیه روشهای هماهنگی فعالیتهای پروژه با همکاری و هماهنگی کارفرما.

2-  تهیه برنامه جامع فعالیتهای کل پروژه با هماهنگی و همکاری کارفرما

3-  همکای با کارفرما جهت اجرای سیستم کنترل پروژه و نظارت بر آن

4-  کنترل وپیگیری واعمال تغییرات لازم در برنامه اجرایی براساس وقایع و رویدادهای مختلف در زمان اجرای پروژه و مقایسه با برنامه پیش بینی شده و تعییین انحرافات و تهیه گزارش

5- تهیه و تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات مدیریت و هماهنگی پروژه

6-  ایجاد سیستم کنترل پروژه برای کلیه فعالیتها و ارائه گزارش به کارفرما برای هر فعالیت با ذکر مشکلات کار

7-  ارائه پیشنهادات برای تنظیم مناسب  فعالیتها با برنامه کلی و ارائه گزارش آن به کارفرما

8-  هماهنگی خدمات مهندسی / طراحی /اجرایی بخشهای مختلف پروژه

9-  نگهداری و طبقه بندی مدارک ، مکاتبات و اطلاعات مربوط به پروژه

شرح وظایف تهیه اسناد مناقصه برای پیمانکاران داخلی

1- تهیه دفترچه ریزمتره فعالیتهایی که از طرف پیمانکار، برای هر پروژه تعریف شده می بایست اجرا شود.

2-  قیمت گذاری برای هر یک از فعالیتهای پروژه با توجه به قیمت های متعارف روز و هزینه های پیمانکار به صورت برآوردهای نفر ـ ساعتی و یا وزنی

3- تهیه خلاصه مالی پیمان مشتمل بر قیمتهای تمام شده فعالیتهای موضوع پیمان و ضرایب افزاینده شامل:

-  ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه

-  ضریب منطقه

/ 0 نظر / 107 بازدید