آموزش پریماورا-2

فلوچارت تعریف و سازماندهی فعالیتها درفعالیتهای TASK DRIVEN

 

1-   افزودن فعالیتها

 

 


2-   برقراری ارتباط بین فعالیتها

 

 

 


3-   محاسبه زمان بندی برنامه

 

 


4-   انجام اصلاحات وتجدید نظر در برنامه

 

 

5- مشخص کردن مسیر بحرانی

 

 


6- تخصیص کدهای فعالیتها و مسئولیتها

 

 

7- تخصیص منابع

 

 

8- سازماندهی فعالیتها وفیلتر ها

 

 

 


9- چاپ Layout   ها

 


                                                1)  TASK  DRIVEN    

تقسیم بندی برنامه ریزی در P3    

                                                2)   RESOURCE  DRIVEN    

                                    

 

 

 

در TASK VDRIVEN  :

مدت زمان فعالیتها راخودتان تخمین و ثبت می کنید ودر P3 فعالیتها را دراین حالت بصورت TASK  در نظر  

  می گیرد و برنامه ریزی پروژه براساس تقویم های فعالیتها انجام می پذیرد.

درRESOUCE DRIVEN :

برای فعالیتهای پروژه زمان تعریف نمی کنیم بلکه P3  این زمان را برمبنای زودترین زمان شروع وخاتمه منابع در گیر در انجام فعالیت محاسبه می کند .

1-   فعالیتهای TASK  : منابع بصورت Non Drivening  در نظر گرفته می شود اما در فعالیتهای Resource DRIVENING  منابع به صورت Driven  در نظر گرفته می شود.

معرفی آیتم های Activity Form

      1- دوبار کلیک روی هر سطر (فعالیت )

 

       2-   View             Activity Form      

 

      3- استفاده از  Tool  Bars 

 

معرفی آیتم های  Activity Form   :

1- Activity ID  : برای وارد کردن اطلاعات Activity ID  از ساختار Activity Codes   استفاده می شود.

در پروژه های گروهی دو کاراکتر اول هر   ID نمایانگر پروژه مربوطه بوده و قابل حذف شدن نیست .

تنظیم Activity ID :

Tools             Options                Activity Inserting                                     

 


                                      پنجره Activity  Inserting

 

            1- وارد کردن اتوماتیک شماره ها

 

            2 – شماره فاصله را نشان می دهد که چه رقمی باشد

 

            3- اگر تیک بزنیم درهر بار هابلایت پنجره پائین نشان داده می شود

 

 

 

2 -  Activity  Description  : یک توضیح 48 کاراکتری برای فعالیت می باشد .

3 – Original  Durogron (OD)  : ( مدت زمان فعالیت )

زمان تخمینی انجام فعالیت را وارد می کنیم اگر فعالیت و زمان انجام به منابع وابسته باشد (Resource Driven) دراین فیلد عددی وارد نمی کنیم .

4 -  Remaning Duration   ( مدت زمان باقی مانده ) :

این فیلد نشان دهنده زمان باقی مانده  جهت تکمیل فعالیت می باشد در ابتدای پروژه معمولاً OD یا  RDبرابر است.

وقتی پروژه را ضبط می کنیم مقادیر زمان باقی مانده واقعی جهت تکمیل فعالیت را در این فیلد وارد می کنیم اگر پروژه مطابق برنامه ریزی انجام شده پیشرفت کند p3 بصورت اتوماتیک آنرا برآورد می کند.

5-Percent complete  ( PCT )  

این فیلد درصد تکمیل فعالیت را نشان می دهد فعالیتهای که هنوز شروع نشده اند درصد آنها صفر است هنگامیکه فعالیتها شروع نشده اند پیشرفت هریک ازفعالیتها با وارد کردن تاریخ های واقعی ثبت می گردد.

P3  درصد تکمیل فعالیت رااز رابطه زیر محاسبه می کند.

PCT = ((OD-RD)/OD)*100                                                         

TYPE  :

دراین قسمت نوع فعالیت رامشخص می کنیم P3  نه نوع فعالیت را براساس محاسبه زمان فعالیت و تاٴثیرمنابع و غیره درنظر گرفته است.

دراکثر پروژه ها از نوع TASK  از Independent   و Meeting  استفاده می شود

1- Task   : اغلب فعالیتها از نوع Task  هستند و معمولاً از این نوع فعالیت زمانی استفاده می کنیم که یا هیچ منبعی به فعالیت تخصیص داده نشده باشد یا منبع به صورت  non Driving  باشد.

2- Independent  : زمانی انتخاب می گردد که:

2-1- قصد داشته باشیم ازتقویم منابع جهت زمان بندی استفاده کنیم.

2-2- منبع تخصیص داده شده به فعالیت با  Drivingباشد.

Meeting  :

بعضی فعالیتها هستند که منابع درگیر جهت انجام آن فعالیتها بایستی بصورت هم زمان حاضر باشند.

Milestone  : در پروژه ممکن است از فعالیتهای استفاده کنید که مدت زمان نداشته باشند وفقط گویای اتفاقات مهم در زمان اجرای پروژه باشند که به اینگونه فعالیتها Milestone  یا نقاط کلیدی می گویند.

Flag :

ازFlag  ها معمولاً برای نشان دادن شروع یا پایان مجموعه ای از فعالیتهای پیش نیاز استفاده می شود.

نکته : فعالیتهای milestone  و flag  آنست که فعالیتهای flag  بصورت اتوماتیک update  می شوند اما فعالیتهای milestone  را باید با یک تاریخ شروع و پایان واقعی بصورت دستی update  کرد..

7- CAL   : تقویم

(Early start )ES  : زودترین تاریخ شروع یک فعالیت

  ( Early Finish ) EF  : زودترین تاریخ پایان یک فعالیت

( Late start ) LS   : دیرترین تاریخ شروع یک فعالیت

( Late Finish ) LF  : دیرترین تاریخ پایان یک فعالیت

Ei      Li 

    Ej

P3 خود محاسبه می کند اگر ES یا EF تیک شوند تاریخ شروع و پایان پروژه پیش فرض می شوند .

رویداد شروع

رویداد پایان

Ej     Lj

 

 

 

 

 


Ei  : زودترین تاریخ وقوع رویداد i

 Li,j  : دیرترین تاریخ وقوع رویداد j,i

Ej  : زودترین تاریخ وقوع رویداد j

ESij  : زودترین تاریخ ممکن برای شروع فعالیت ij

LSij  : دیرترین تاریخ ممکن برای شروع فعالیت ij

EFij  : زودترین تاریخ ممکن برای پایان فعالیت I-J

LFij  : دیرترین تاریخ ممکن برای پایان فعالیت I-J

ESij = Ei

EFij = Ei + Dij

LSij = Lj – Dij

LFij = Lj

TF  : شناوری جمعی ویا شناوری کل : (Total Flat  )

مقدار زمانی است که یک فعالیت می تواند به تعویق بیافتد ویا به زمان اجرای آن افزوده شود بدون آنکه در مدت زمان اجرای پروژه تأثیر بگذارد.

 

IF :  شناوری مستقل ( Inthependent Flat )

مقدار زمانی است که یک فعالیت می تواند به تعویق بیافتد یا به زمان اجرای آن اضافه شود بدون آنکه بر شناوری فعالیتهای بعد و قبل خود تأثیر بگذارد .

              Ei   Li                                   Ej   Lj                       

j

i

                                                           Dij = 1   شناور                                             

 

 


             IL + Dij                                         

 


FF + DiJ                                            

 

 

 TF + DiJ                                          

 

 

 

مثال :   Ei = 3       Li = 5              Ej = 7                 Lj = 16       

TF = Li – Ei – DiJ

TF = 16-3-1 = 12

 

FF = Ej – Ei – Dij = Ej – Efij

FF = 7 – 3 – 1 = 3

 

IF = Ej – Li – Dij

IF = 7 – 5 – 1 = 1

تخصیص منابع به فعالیتها :

Insert                      Resource Assignment

                                             پنجره  Insert R.A 

 


         Multiple Activity selected  : درقسمت Resource  یکی از منابع را انتخاب می کنیم یا یک    

           منبع  ایجاد می کنیم

          Cost Account / Category  : شماره هزینه درخانة اول  وارد می شود و طبقه هزینه درخانة دوم وارد

           می شود

          This is a driving resource  : اگر منبع  driving  باشد این گزینه تیک می شود.

نکته : اگر یک فعالیت بیش از یک منبع driving  داشته باشد منبعی که بیشترین زمان را جهت تکمیل فعالیت نیاز دارد زمان فعالیت را تعیین می کند.

Quntity  : در این قسمت کل مقدار منبع مورد نیازجهت تکمیل فعالیت انتخاب شده وارد می شود.

 

Units per day  : دراین قسمت تعداد و یا مقدار منبعی که در هر واحد زمانی ( روز ) به فعالیت تخصیص داده می شود ثبت می گردد. ( نکته : day براساس واح زمان بندی تعریف می شود. )

نکته : اگر منبع driving  باشد حتماً هردو گزینه Quantity  و Unit per day  مقدار داده شود. اما اگر منبع driving  نباشد فقط کافی است قسمت Quantity  مقدار داده شود.

تخصیص منابع با استفاده از Activity form  :

1    Activity form                                Resource     

 

                                                  پنجره Resource

2    View                             Activity Details

 

               Resources                                                

Budgeted quantity  : مقدار کل یا تعداد واحد منبع که برای فعالیت مورد نیاز است.

 

B.Q = unit per day * Duratoin

                                      مقدار منبع برنامه ریزی شده برای انجام فعالیت

Resource lag / Duration  :

منابع تخصیص یافته به فعالیتها درطول زمان فعالیت پخش می شود و از ابتداء تا انتهای فعالیت امتداد می یابد حال آنکه بخواهید تاریخ به کارگیری منبع را روی فعالیت کنترل کنید مثلاً چند روز اول فعالیت به منبع نیاز باشد بنابراین آنرا به صورت تغییر استفاده از منبع تعریف می کنیم.

                                                                                                                            10 روز

                                                                                                                          

                                                                                                            2 روز          8روز به منبع احتیاج      

                                                                               نداریم

 

نکته 1 :

اگر درفعالیتی تغییر یا مدت زمان استفاده ازمنبع درنظر گرفته باشیم باید منابع را به صورت دستی update  کنیم.

نکته 2 :

اگر زمان استفاده ازمنبع تعریف نگردد  P3  از زمان باقی مانده فعالیت برای محاسبه زمان فعالیت استفاده می کند و از رابطه زیر بهره می گیرد .

Resource Duration = Quantity to complete / unit per day

 

Percent complete

 امکان درصد پیشرفت منبع جهت بهنگام کردن پروژه را ثبت می نمائیم در این فیلد منبع ، درصد منبع مصرف شده را وارد می کنیم.

 

  84/8/30               84/9/30                84/10/30                84/11/30                    Actual this period  :   start Date               Data Date1               Date Date2       

 Fhnish Date            

   Actual this period         Actual this period                                            

30                   20                                                           

 

Actual to Date                                                             

 


50                                                                

 

مقدار منبع مصرف شده درپرید جاری را با توجه به درصد پیشرفت منبع تعریف می کنیم.

Actual to date  :

مقدار این فیلد مقدارانباشته تجمعی منبع را تا تاریخ جاری نشان می دهد

Quntity to complete   : ( QTC  )

این فیلد تعداد واحد منبع مورد نیاز تا تکمیل فعالیت از این تاریخ به بعد را نشان می دهد .

                    Actual this period  = 30

Data Date

 

                    QTC = 90

 

در زمان update  کردن پروژه وارد می شود    QTC = unit per day * R.D خود برنامه حساب می کند .

At compliton  :

کل مقدار ومقدار واحد منبع مورد نیاز و مصرف شده تا پایان فعالیت را نشان می دهد

At complition = Actual to date + Quntity to complet

Variance  : اختلاف  بین At Completion  و بوجه اصلی و برابر است با

Variance = Budgeted Quntity( QB ) – At Completion

روابط بین فعالیتها Relation ship  :

بطورکلی چهار نوع رابطه بین فعالیتها برقراراست که  p3  ازآنها پشتیبانی می کند که عبارتند از :

 


                       1  Finish  to Start                          

چهار رابطه         2 Start  to  Start  

                       3  Finish  to  Finish                          4   Start  to  finish 

 

 

  1. A

     شروع فعالیت B بعد از پایان فعالیت A  می باشد یا به عبارتی ابتدای فعالیت مقصد به انتهای فعالیت مبداء وابسته است                                                                               فعالیت  A

                       

 

B

                                                                                   فعالیت B                          فعالیت مبداء

 

 


                                                                                     فعالیت مقصد

A

1                                                                                        

 

FS

 

 

B

 

 


                                                                                                 تأخیر

 

 


A

                         +

/ 1 نظر / 48 بازدید
تیم بنرساز

سلام دوست عزيز تيم بنرساز آماده طراحي بنر و هدر و لوگو حرفه اي شما ميباشد براي اطلاعات بيشتر به سايت بنرساز مراجعه کنيد www.banersaz.ir www.banersaz.persianblog.ir tel:09386779403