مدیریت محدوده پروژه

مدیریت محدوده پروژه، شامل فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از اینکه پروژه شامل کارهای مورد نیاز و فقط کارهای مورد نیاز برای تکمیل موفقیتآمیز پروژه می‌باشد. اساساً مدیریت محدود پروژه در رابطه با تعریف و کنترل آنچه در پروژه وجود دارد و آنچه وجود ندارد، است. فرآیندهای مدیریت محدوده پروژه شامل موارد زیر است:
جمعآوری الزامات: فرآیند تعریف و مستندسازی نیازهای ذینفعان، جهت تأمین اهداف پروژه.
تعریف محدوده: فرآیند تهیه شرح تفصیلی از پروژه و محصول آن.
ایجاد ساختار شکست کار: فرآیند شکست اقلام قابل تحویل و کارهای پروژه به اجزای کوچکتر و با قابلیت مدیریت بیشتر.
تأیید محدوده: فرآیند پذیرش رسمی اقلام قابل تحویل تکمیل شده پروژه.
کنترل محدوده: فرآیند نظارت بر وضعیت محدوده محصول و پروژه و مدیریت تغییرات خط مبنای محدوده.

تستهای آزمون PMP

1. A project scope change has been approved, and the project performance baseline needs updated to reflect the change. What baselines make up the project performance baseline?
a. Scope baseline, cost baseline, schedule baseline
b. Scope baseline, project management baseline, schedule baseline, quality baseline
c. Cost baseline, schedule baseline, quality baseline , risk baseline
d. Cost baseline, project management baseline, schedule baseline, risk baseline

2. Which document makes sure the project is aligned with the organizations strategic objectives?
a. Statement of work
b. Project charter
c. Milestone list
d. Project selection methods

/ 1 نظر / 365 بازدید
آرمان برتر

با سلام دوست عزیز ازفروشگاه آرمان برتردیدن فرمایید با استفاده از خرید اینترنتی در وقت خود صرفه جویی نمایید!!! بهترین ها را از ما بخواهید منتظر حضور شما درآرمان برتروخرید شما هستیم!!! http://hakhamanesh.shoploger.com