تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی EFQM

سازمانهایی که حقیقتا سرآمد هستند. می کوشند با دست‌آوردهایشان و نشان دادن این که چگونه به این رسیده‌اند و این که در آینده چه دست آوردهایی خواهند داشت.رضایت ذینفعان خود را جلب کنند. انجام اینکار ،حتی در مساعدترین شرایط کار دشواری است. از این رو در شرایطی که رقابت جهانی افزایش می یابد. نوآوری های تکنولوژیکی به سرعت اتفاق می افتند. فرایندها تغییر می کنند و تغییرات مداوم در اقتصاد ،شرایط اجتماعی و محیط پیرامون مشتری رخ می دهند. استمرار این کار دشوارتر نیز خواهد شد.

با شناخت این چالش ها بود که بنیاد اروپایی مدیریت  کیفیت (EFQM) ایجاد شد تا رهیافتی به مدیریترا بین سازمانهای اروپایی ترویج کند که در ابعاد جهانی قابل طرح و راهنمای آنها به سوی سرآمدی پایدار باشد. بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ،یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال 1988 میلادی توسط چهارده شرکت معتبر اروپایی( شامل: Bosh, BT, Bull, Ciba-Geigy Dassault, Electrolux, Fait, K.L.M, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen.   ) و با حمایت اتحادیه اروپا تاسیس گردید. در حال حاضر بیش از 800 شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. ماموریت این سازمان ایجاد یک نیروی راهبرنده در جهت سرآمدی عملکرد و چشم انداز آن درخشش سازمانهای اروپایی در جهان است. ریاست وقت اتحادیه اروپا به هنگام امضا موافقت نامه تاسیس این بنیان چنین اظهار می دارد:

تلاش برای بهبود و ارتقا کیفیت یکی از پیش نیازهای موفقیت برای تک تک شرکتها و برای رقابت پذیری همه ما بصورت دست جمعی است.

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت نقش اساسی در جهت ترغیب و کمک به شرکت های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت در اروپا داشته است. شرکت های اروپایی پذیرفته اند که مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت کردن فعالیتها در جهت دستیابی به کارایی، موثر بودن و مزیت های رقابتی است که تضمین کننده موفقیت در دارز مدت بوده و این امر میسر نمی‌گردد مگر با تامین نیازهای مشتریان، کارکنان  و دیگر ذینفعان سازمان. این عقیده روز بروز در بین شرکتهای اروپایی بیشتر شد رواج می‌یابد. مدل سرآمدی EFQM  ،به عنوان چهارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان ها معرفی شده است. مدلی که نشان دهنده مزیتهای پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد.

کار طراحی این مدل، به صورت جدی از سال 1989 میلادی آغاز شد ومدل سرآمدی EFQM در سال 1991 معرفی گردید. این مدل به شرعت مورد توجه شرکتهای اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمانهای بخش غمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. در سال 1995 ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال 1996 مدل مربوط به سازمانهای کوچک توسعه داده شد. اگرچه این مدل همواره مورد توجه و بازبینی بنیاد اروپایی کیفیت قرار داشته است اما مهمترین بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید در سال 1999 اتفاق افتاد. مهمترین این تغییرات عبارت بودند از توجه بیشتر به رویکردهایی که می توانست نتایج مربو به مشتریان را به دنبال داشته باشد و نیز توجه بیشتر به بحث شراکت و مدیریت دانش. در سال 2001 مدل سازمانهای کوچک و متوسط با مدل سرآمدی EFQM هماهنگی بیشتری پیدا کرد و تحت نام مدل سرآمدی EFQM : ویرایش سازمانهای کوچک و متوسط معرفی گردید در سال 2003 ویرایش جدیدی از مدل EFQM ارائه شد که نسبت به ویرایش سال 1999 دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها و نکات راهنماست.

 

/ 0 نظر / 292 بازدید