حسابداری ناب

تولید ناب یک سیستم کامل مدیریت کسب و کار است که تکنیکهای پیشرفته تولیدی را با هم ترکیب کرده است. این تکنیکها عبارتند از سیستم تولید به موقع (JIT)، مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر(TPM). حسابداری ناب به دنبال کاهش گامهای تراکنش در فرایندها و حذف هزینه های استاندارد با توجه به هزینه های واقعی و تخصیص هزینه های جذب نشده است. در عین حال روشهای کنترلی ناب بر سیستم اندازه گیری عملکرد با تاکید بر کنترلهای رفتاری و اجتماعی مجدداً تمرکز می نماید.

تفکر ناب بر روی یک رویکرد فراگیر سیستمی تاکید داشته و حسابداری ناب با تنظیم کردن مسیر جریان به عنوان اصل راهنما، نگاه سیستمی را به عنوان منطق کار قرار می دهد و این اصلی است که در حوزه علم تصمیمگیری مناسب است. به عنوان مثال حسابداری ناب ادعا می کند"هزینه محصول اساساً به مقدار زمان مورد نیاز نیروی انسانی یا ماشین برای تولید یک محصول وابسته نیست بلکه به نرخ حرکت در جریان ارزش مربوط است".  

برخی از دلایلی که باعث می شود که از این رویکرد استفاده نمائیم  عبارتند از اینکه حسابداری ناب :

-        اطلاعاتی را فراهم می نماید که به کمک آن بهتر می توان تصمیمگری کرد. این تصمیمات بهتر به بهبود درآمد و سود آوری می انجامد.

-        از طریق حذف تراکنشها و سیستمهای فاقد ارزش افزوده باعث  کاهش زمان، هزینه و اتلاف می گردد.

-        منافع مالی بالقوه حاصل از اقدامات بهبود ناب را شناسائی نموده و بر روی استراتژیهای مورد نیاز برای درک آن منافع تمرکز می کند.

-        فعالیتهای بلند مدت بهبود را از طریق فراهم نمودن آمارها و اطلاعات ناب تشویق می نماید.

-        از طریق مرتبط ساختن سنجه های عملکرد با محرکهای خلق ارزش، ارزش مشتری را بطور مستقیم هدایت نموده و تغییرات لازم برای حداکثر نمودن این ارزش را به حرکت در می آورد.

 

حسابداری ناب چیست؟

حسابداری ناب عبارتی است که برای تغییرات مورد نیاز در حسابداری، کنترل، اندازه گیری و مدیریت فرایندهای پشتیبان تولید ناب مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب سازمانهائی که رویکرد تولید ناب را برگزیده اند دیری نمی پاید که در می یابند، فرایندها و روشهای

/ 0 نظر / 110 بازدید